Yvonne Hallesson

Gästlärare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Universitetslektor i svenska språket, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1294
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lektor och docent i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk. Jag undervisar främst på ämneslärarutbildningen i svenska, där jag också är samordnare för kollegiet. Mina forskningsintressen rör språk och lärande, läs- och skrivutveckling, disciplinary literacy (ämneslitteracitet), samtal om texter samt textanalys. För närvarande deltar jag i VR-projektet ”Läsmetoder under lupp” (2018 – 2022).

Akademiska meriter: FD, Docent

Jag tog licentiatexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling 2011 med studien Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser och disputerade i språkdidaktik 2015 med avhandlingen Textsamtal som lässtöttande aktivitet. Sedan dess har jag forskat om texter och elevers ämnesspecifika läsande och skrivande på olika stadier och i olika ämnen. Jag har undervisat framför allt på lärarutbildningar i kurser i svenska och inom utbildningsvetenskaplig kärna, men även på uppdragsutbildningar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och på forskarutbildningskurser.

Jag är Uppsala universitets styrelserepresentant i Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) och ingår i Nätverket Språk & Lärande vid Språkvetenskapliga fakulteten.

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen rör huvudsakligen läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag har bland annat forskat om vilka ämnesspecifika skriftkompetenser elever behöver på olika gymnasieprogram och om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet. I VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”, undersöks arbete med texter i SO i årskurs 5 och årkurs 8 i syfte att synliggöra förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen inom olika undervisningsmiljöer (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/projekt/#anchor-690640).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09