Yvonne Hallesson

universitetslektor i svenskdidaktik med inriktning mot läs- och skrivförståelse vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1603
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
yvonne.hallesson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1294
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk och undervisar på ämneslärarutbildningen. Mina forskningsintressen rör språk och lärande, läs- och skrivutveckling, disciplinary literacy (ämneslitteracitet), samtal om texter samt textanalys. För närvarande forskar jag om skriftbruk i gymnasieskolan. Åren 2018 – 2021 deltar jag också i VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”.

Akademiska meriter: FD

Akademiska meriter: fil dr

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i språkdidaktik 2015 med avhandlingen Textsamtal som lässtöttande aktivitet, som undersökte hur textsamtal i gymnasieskolans historieundervisning kan stötta elevers läsande av ämnestexter. År 2011 tog jag licentiatexamen i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling med studien Högpresterande gymnasieelevers läskompetenser, som belyser utmärkande drag hos en grupp goda läsare.

Sedan dess har jag forskat om elevers ämnesspecifika läsande och skrivande på olika stadier och i olika ämnen, samt undervisat på lärarutbildningar i kurser i svenska och inom utbildningsvetenskaplig kärna. Mina nuvarande forskningsprojekt undersöker dels skriftbruk i gymnasieskolan med fokus på läsande och skrivande i olika ämnen och på olika program, dels vilka konsekvenser olika sätt att organisera undervisning får för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen på mellan- och högstadiet.

Forskning

Jag intresserar mig för relationen mellan språk och lärande. Mina forskningsintressen rör huvudsakligen läsande, skrivande och samtalande om texter i olika undervisningsämnen. Jag har bland annat forskat om vilka ämnesspecifika skriftkompetenser elever behöver på olika gymnasieprogram och om textarbete i samhällsorienterande ämnen på mellanstadiet och gymnasiet. I VR-projektet ”Läsmetoder under lupp”, undersöks arbete med texter i SO i årskurs 5 och årkurs 8 i syfte att synliggöra förutsättningar för elevers ämnesspecifika läsande och läsutveckling i samhällsorienterande ämnen inom olika undervisningsmiljöer (http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/projekt/#anchor-690640).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.