Jonatan Schytzer

doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Jonatan.Schytzer[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2212
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

- Juristexamen 2015

- t.f. universitetsadjunkt, juristprogrammet terminskurs 2, VT15

- doktorand i civilrätt (fordrans uppkomst), 2015-

Mina kurser

Biografi

- juristexamen 2015

- t.f. universitetsadjunkt, juristprogrammet terminskurs 2, VT15

- doktorand i civilrätt (fordrans uppkomst), 2015-

Forskning

Doktorandprojekt – Fordrans uppkomst

Studieobjektet i avhandlingen är fordrans uppkomst, såsom begrepp i förmögenhetsrätten. Begreppet används i flera förmögenhetsrättliga lagar, för att avgöra borgenärers rätt att kunna göra gällande sina fordringar. Paradexemplet kan sägas vara att en fordran preskriberas tio år efter dess uppkomst; preskriptionsklockan börjar ticka i samband med att fordran uppkommer. Förutom i fordringsrätten används även begreppet i associations- och insolvensrätten. I exempelvis konkurser måste fordran uppkommit före konkursbeslutets meddelande för att överhuvudtaget kunna göras gällande i densamma, 5 kap 1 § konkurslagen. Fordrans uppkomst används dessutom i samband med – en kanske något mer övergripande fråga – om en fordran är krävbar (förfallen). Fordrans uppkomst aktualiseras alltså i en mängd förmögenhetsrättsliga lagar, i vilka det behöver kunna bestämmas om en fordran uppkommit före eller efter en viss tidpunkt.

Frågan om fordrans uppkomst kan dock sägas ha fått förnyad aktualitet på senare år. Det finns en rad färska avgöranden från Högsta domstolen (och från Högsta förvaltningsdomstolen), i vilka domstolarna har uttryckt sig på ett annorlunda sätt i jämförelse med tidigare rättsfall i frågan. Domstolen har uttryckt att fordrans uppkomst är i hög grad beroende av ändamålet bakom den aktuella regeln i vilken begreppet ingår i. En fordran kan därigenom uppkomma vid olika tidpunkter beroende på vilken regel som aktualiseras i det relevanta fallet. Argumentationslinjen har dock givit upphov till tillämpningsproblem (bland annat har underrätter kommit till olika domsslut i samma fråga om fordrans uppkomst). En ytterligare utmaning är hur denna argumentationslinje relaterar till de tidigare rättsfallen i frågan, vilka ofta kolliderar med den nu aktuella argumentationslinjen. Rättskälleläget har lett till utmaningar för praktiker, domare och för mig som forskare.

För att ta mig an dessa utmaningar har jag delvis bytt fokus i min forskning; i stället för att enbart fokusera på de fragmenterade svaren på vad rätten är (det vill säga om en fordran uppkommit), har jag valt att fokusera på hur begreppet används i praxis och i doktrin. I dessa studier har jag noterat att domstolen och doktrinen använt ytterligare argumentationslinjer. Exempelvis har jag identifierat att det förekommer argumentationslinjer som utgår från fordringstypen, en mer språklig tolkning av fordringsbegreppet, och argument som utgår från systematiken i den lag som aktualiseras. Det tänkta upplägget är att först presentera dessa argumentationslinjer på ett allmänt sätt i avhandlingen. Det kan alltså sägas att jag försöker lyfta fram pluralismen, snarare än att dölja den. För att uppnå en djupare förståelse av hur dessa argumentationslinjer har använts, kommer jag att belysa dem med bland annat olika språkfilosofiska grepp.

Tanken är dock att inte bara utföra en sådan diskursiv analys, utan också undersöka vad dessa olika argumentationslinjer innebär för frågan om en fordran uppkommit. Studien kommer därför också att inriktas på frågan om en fordran uppkommit i relation till de lagar, i vilket begreppet används.

civilrätt, förmögenhetsrätt, insolvensrätt, associationsrätt, begrepp, fordrans uppkomst, kvittning i konkurs, massafordran, gäldenärsfordran, konkursfordran, återvinning i konkurs, motfordran, huvudfordran, preskription, ackordsfordran, ackordsfrifordran

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.