Isak Öhrlund

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
isak.ohrlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7722
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Jag studerar människors elanvändning, hur denna påverkas av ny teknik samt kan formas med marknadsbaserade styrmedel så som tidsdifferentierad prissättning, återkoppling och andra mjuka styrsignaler. Syftet är att finna sätt att minska energisystemets miljöpåverkan. Utöver mitt nuvarande fokus har jag ett brett intresse för hur vi med styrmedel, samhällsstruktur och teknik kan facilitera levnadssätt som inte belastar miljön i samma utsträckning som idag.

Nyckelord: sustainable development practice theory hållbar utveckling energy management efterfrågeflexibilitet smarta elnät waste styrmedel

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.