Elisabet Fält

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
elisabet.falt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som distriktssköterska och genomför samtidigt min doktorandutbildning på Institutionen för kvinnor och barns hälsa. Syftet med min avhandling att utvärdera införandet av en metod för informationsöverföring mellan barnhälsovård, förskola och föräldrar. Forskningen är en del av ”Fokus barn och föräldrar”- en studie om 3-5-åringar i Uppsala län. I studien undersöks barns och föräldrars hälsa och välmående samt hur det kan förbättras med olika former av föräldrastöd.

Video

Sveriges barnhälsovårdstatistik är en av de bästa i världen, men det saknas kunskap om den psykiska hälsan hos barn i förskoleåldern. Barnhälsovården saknar evidensbaserade metoder för att identifiera beteendeproblem hos barn. En ny metod har därför införts för att kartlägga förskolebarns psykiska och fysiska hälsa med hjälp av formulär (the Strengths and Difficulties Questionnaire) som besvaras av föräldrar och förskolepersonal. Syftet med doktorandprojekt är att utvärdera införandet av den nya metoden. Doktorandprojektet omfattar fyra delstudier:

Den första delstudien syftar till att med hjälp av intervjuer undersöka hur föräldrar, förskolepersonal och BVC-sjuksköterskor uppfattar informationsöverföringen med strukturerade formulär kring barnets beteende och sociala förmågor.

I den andra delstudien studeras om det finns samband mellan hur mödrar, fäder och förskollärare betygsätter barns beteende och sociala färdigheter enligt det frågeformulär som introducerats inom den reguljära barnhälsovården i Uppsala.

Syftet med den tredje delstudien är att undersöka om det finns ett samband mellan 3-, 4- och 5-åringars fysiska och psykiska hälsa och föräldrarnas egen hälsa och engagemang i barnet.

För att undersöka det kliniska värdet av den nya rutinen kommer vi i den fjärde studien undersöka: (1) om den nya rutinen har resulterat i en förändring gällande antalet barn som remitterats till specialister, t.ex. logopeder, psykologer, läkare, och (2) om dessa remisser har lett till ytterligare besök inom primärvården, diagnos och/eller medicinska ordinationer i högre utsträckning än remitteringar av barn som inte deltar i informationsöverföringen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elisabet Fält
Senast uppdaterad: 2021-03-09