Joel Jansson

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
joel.jansson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag heter Joel och är doktorand vid institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och aktiv medlem i forskningsmiljön STEP (Studies in educational policy and educational philosophy). För mer information se http://forskning.edu.uu.se/step/. Tidigare har jag arbetat i kriminalvården med diverse arbetsuppgifter och som socialsekreterare med inriktning ekonomiskt bistånd, missbruk och beroende. I min forskning intresserar jag mig för socialisation i olika institutioner.

Mina kurser

Biografi

På ett övergripande plan är avsikten med avhandlingsprojektet att utveckla kunskap om socialisation. Närmare bestämt undersöks den sekundärsocialisation som påbjuds i ett urval statliga institutionella sammanhang. För att kunna beskriva och analysera socialisationens generella och specifika aspekter används en komparativ ansats. Kriminalvården och forskarutbildningen – två politiskt styrda institutioner med såväl likheter som avgörande skillnader – utgör avhandlingens studieobjekt. Som källmaterial används policy från både nationell och lokal nivå. Med fokus på aktiviteter knutna till relationen mellan intagen-vårdare i kriminalvården och doktorand-handledare analyseras socialisationens innehåll i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Det innebär att särskild uppmärksamhet riktas mot urval och organisering av de kunskaper, normer och värden som påbjuds samt de identiteter som därigenom möjliggörs.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.