Christoffer Åhlman

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
christoffer.ahlman[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1560
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Fil.mag. i Religionsvetenskap 2010, Linköpings universitet

Doktorand i Kyrkohistoria vid Åbo Akademi 2011-2012

Doktorand i Historia vid Uppsala Universitet sedan januari 2013

Projekt:

”såsom hon sielff Gudz Ord älskat hafwer / så hafwer hon ock sijna Barn och Huusfolck flijtigt ther til hållit / Ther om wel predikanterne här i Församblingen henne Witnezbörd giwfa kunna / hwilka hennes Huusfolck årligen i theras Christendoms Stycken hördt och Examinerar hafwa. Til samma enda hafwer hon ock dagheligen dagz hållit Morgon och Afftonböner / uthi heela sitt Huus nährwaru”.

Texten ovan är ett utdrag från likpredikan om Malin Carlsdotter från mitten av 1600-talet. Som predikan vittnar om var det inte ovanligt att kvinnor ansvarade för husandakten och kristendomsundervisningen under denna tid. För att kunna utföra denna syssla krävdes dock vissa färdigheter, nämligen läskunnighet. I Malins fall berättas det att hon skall ha lärt sig att både läsa och skriva redan från barnsben. Hennes uppväxt är däremot inget särfall utan flera andra likpredikningar berättar för oss att det var vanligt förekommande att kvinnor kom att undervisas i både läsning, skrivning och räknekonst som barn. Dessa färdigheter var också nödvändiga när det kom till annat arbete och försörjning under 1600- och 1700-talet såsom räkenskaper, transaktioner m.m.

Syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka hur kvinnors läs- och skrivkunnighet möjliggjorde för arbete och försörjning under tidigmodern tid. Här skall jag närmare studera olika källgrupper för att se vilka arbetssysslor som öppnades upp för kvinnor tack vare dessa färdigheter och hur dessa kom att förändras över tid.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.