Henrik Fürst

postdoktor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
henrik.furst[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Hur fungerar varu- och arbetsmarknaderna för de som ägnar sig åt konst och kultur? Min avhandling handlar om aspirerande författares försök att få sina manuskript antagna av förlag. Förläggare och författare, på denna marknad för skönlitterära manuskript, upplever inledningsvis osäkerhet om huruvida ett manuskript är bra nog för att bli utgivet och nå en publik.

I avhandlingen visar jag hur osäkerheten rörande kvalitet och framgång hanteras och används som resurs av både författare och förlag. De redovisade sätt som denna osäkerhet hanteras och används på ger nya perspektiv och svar på hur marknader för personer som ägnar sig åt konst och kultur fungerar. Avhandlingen bidrar särskilt till forskningsfälten kultursociologi, ekonomisk sociologi och valuation studies.

Jag har introducerat begreppet "appraisal device" för att konceptualisera hur personer bedömer sina egna förmågor och kvaliteten på sitt arbete före det blir bedömt av grindvakter i kulturella marknader. Se Aspiring Writers and Appraisal Devices under Market Uncertainty (Acta Sociologica).

Jag har också introducerat ett sätt för att konceptualisera hur förlag upptäcker publicerbara manuskript bland de många obeställda manuskript som anländer till förlagen. Se Making the Discovery: The Creativity of Selecting Fiction Manuscripts from the Slush Pile (Symbolic Interaction).

Många av de som aspirerar inom kulturen blir refuserade av grindvakterna i de kulturella marknaderna. Jag har därför också studerat och konceptualiserat fyra sätt som refuseringar som misslyckande hanteras i marknader som är villkorade av osäkerhet. Se Handling Rejection as Failure: Aspiring Writers Getting the Rejection Slip. (Valuation Studies)

Se kappan för min avhandling för en sammanfattning och överblick över avhandlingen och hur dessa artiklar hänger samman och är en del i ett större sammanhang och akademiskt samtal.

Under 2019 har jag publicerat boken Debutant! Vägar till skönlitterär debut och ett särskilt uppmärksammat mottagande. Boken beskriver karriärbanor till den skönlitterära debuten och ett särskilt uppmärksammat mottagande.

Avhandlingen och föreliggande bok kompletterar varandra i analyserna av den litterära världen. Medan avhandlingen handlar om osäkerhet i bedömningssituationen av insända manuskript, tar Debutant! ett mycket bredare grepp om författare, förlag och debutböcker. I denna bok behandlas debututgivningen både historiskt och statistiskt och författarnas litterära aktiviteter före debuten och debutböckernas mottagande analyseras. Avhandlingen är orienterad mot att utveckla en konceptuell förståelse av hanterandet av osäkerhet i bedömningssituationer i kulturella marknader, medan denna bok är mer empiriskt orienterad mot att beskriva bredare mönster och tendenser i debututgivningen och dess historiska och strukturella sammanhang.

Utbildning och tjänster

2019-2022 Postdocforskare i sociologi, Uppsala universitet (finansierat av Vetenskapsrådet)
2018-2019 Universitetslektor i sociologi, Uppsala universitet
2017 Universitetslektor i sociologi, Mälardalens högskola
2017 Fil. dr i sociologi, Uppsala universitet. Avhandling: "Selected or Rejected? Assessing Aspiring Writers' Attempts to Achieve Publication"
2009-2011 Forskningsassistent i militärsociologi, Försvarshögskolan.
2011 (januari-juni) Universitetslärare i pedagogik, Stockholms universitet.
2010 Masterexamen i pedagogik, Stockholms universitet.
2008 Fil.kand. i sociologi, Stockholms universitet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.