Jonna Arousell

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
jonna.arousell[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är utbildad socionom med en masterexamen i socialt arbete. Därtill har jag en kanditatexamen i internationell rättsvetenskap och en doktorsexamen i medicinsk vetenskap.

I mitt avhandlingsprojekt utforskade jag mötet mellan olika aktörer inom det svenska sjukvårdssystemet, i förhållande till reproduktiv hälsa. Jag genomförde intervjuer och fokusgruppdiskussioner med vårdgivare, med personer som själva identifierade sig som troende muslimska kvinnor, och med religiösa rådgivare som är knutna till svensk sjukvård. Genom min analys, som var inspirerad av både Michel Foucaults idéer om governmentality och Carol Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be’ approach, sökte jag undersöka hur mångfaldsideal respektive jämlikhets- och jämställdhetsideal, kommer till uttryck i praktiskt välfärdsarbete. Jag var nyfiken på att försöka förstå hur aktörer inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, med dess starka ideal kring jämställdhet, jämlikhet och lika vård för alla, lyckades navigera parallella förväntningar om att tillmötesgå en mångfald av religiösa och kulturella preferenser och trosuppfattningar. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det finns en hel del spänningar i fråga om hur sjukvård i det mångkulturella Sverige bör tillhandahållas på bästa sätt.

Handledare

Birgitta Essén
Aje Carlbom, Malmö högskola
Sara Johnsdotter, Malmö högskola

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jonna Arousell
Senast uppdaterad: 2021-03-09