Mandira Paul

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
mandira.paul[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Akademisk examen

Magister Global Hälsa

Mina kurser

Biografi

Tillgänglighet och acceptans av medicinsk abort i ett resurssnålt Indien

Mitt projekt fokuserar på medicinsk abort och preventivmedelsanvändande bland kvinnor i Rajasthan, Indien. Doktorandprojektet syftar till att förenkla medicinsk abort och göra den mer acceptabel för kvinnor såväl som för vårdgivare. Förenkla och demedikalisera medicinsk abort kan minska servicekostnaderna och göra abortvården billigare för kvinnor i resurssnåla kontexter. Dessutom kan kombinerad medicinsk abort och preventivmedelsrådgivning öka kvinnors motivation att initiera ett preventivmedel efter aborten. En mer acceptabel abortvård kan även motivera kvinnor att söka framtida vård från det offentliga hälsosystemet, något som man inte ser i Rajasthan i dag, framförallt inte när det kommer till reproduktiv hälsa.

En randomiserad kontroll studie (RCT) genomförs för att undersöka effekt, säkerhet och acceptans av förenklad medicinsk abort i rurala och urbana delar av Rajasthan. Studier i Europa och USA har visat en ökad acceptans bland både kvinnor och vårdgivare när färre kliniska besök krävs för medicinsk abort. Dessa studier tar dock inte hänsyn till resurssnål kontext utan mobiltelefoni och utvecklad infrastruktur. Dessutom utgör den låga läskunnighet ytterligare ett hinder för en sådan här intervention. Denna studie syftar till att fylla kunskapsluckan huruvida en förenklad uppföljning efter medicinsk abort med hjälp av ett graviditetstest och ett piktogram som beskriver förfarandet, är genomförbar under dessa omständigheter. Därutöver kommer preventivmedelanvändandet i samband med medicinsk abort att utforskas i tillägg till existerande barriärer för tillgång till säkra aborter och preventivmedel för kvinnor. Vidare kommer unga kvinnors reproduktiva val och partners medverkan i den reproduktiva beslutsprocessen bland ungdomar på landsbygden kommer också att undersökas utanför RCTn.

Handledare

Marie Klingberg Allvin
Birgitta Essén
Kristina Gemzell, Karolinska Institutet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.