Josefin Wångdahl

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicinsk epidemiologi

E-post:
josefin.wangdahl[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-2034045
Besöksadress:
BMC, Husarg.3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i forskargruppen socialmedicinsk epidemiologi som leds av professor Ragnar Westerling. Forskar inom området hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration och hälsa. Varit projektledare för flera forskningsprojekt när det gäller hälsofrämjande insatser riktade till invandrare och nyanlända flyktingar. Undervisar och förläser om hälsolitteracitet både inom och utanför universitetet. Driver den svenska sidan om hälsolitteracitet www.halsolitteracitet.se

Mina kurser

Biografi

Disputerad forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Tillhör där forskargruppen socialmedicinsk epidemiologi som leds av professor Ragnar Westerling.

Huvudsakligt forskningsområde är hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration och hälsa.

Varit projektledare för flera utvärderingar av hälsofrämjande insatser riktade till invandrare och nyanlända flyktingar. Koordinerat, samordnat och ansvarat för ett större forskningsprojekt som syftade till att undersöka hur nyanlända flyktingar upplever hälsoundersökningen för asylsökande.

Namn på projekt:

  • Projekt Athena
  • Utvärdering av utökad samhällsorientering i Stockholms län
  • Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande

I samtliga projekt har data samlats in på målgruppernas modersmål. Exempel på språk som enkäter varit översatta till och fokusgruppsdiskussioner modererats på är arabiska, dari, farsi och somaliska. För mer information om de olika projekten, se rapporter och artiklar.

Vid intresse av att få hjälp med att utvärdera en hälsofrämjande insats eller av att använda någon av hälsolitteracitets skalorna som finns översatta till ett flertal språk, tveka inte att ta kontakt med mig eller besök den svenska sidan om hälsolitteracitet, se länk nedan.

Sedan flera år aktiv i projekt MILSA där jag bland annat varit med och tagit fram rekommendationer för hälsokommunikation till nyanlända inom etableringen. Numera samordnare för nationell utbildning för samhälls- och hälsokommunikation inom projekt MILSA. Ett projekt som arbetar för en mer hälsofrämjande och inkluderande etablering när det gäller nyanlända migranter. För mer information se: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/plattform-for-migration-och-halsa/Pages/plattform-for-migration-och-halsa.aspx

Undervisar på distanskursen i Folkhälsovetenskap A:2 vid Uppsala Universitet vilken knyter samman forskning och praktiskt arbete inom folkhälsoområdet. Undervisar om hälsolitteracitet på olika sjuksköterskeprogram, läkarprogrammet och folkhälsovetarprogrammet vid Uppsala universitet.

Föreläser och håller i workshops om hälsolitteracitet för olika personalgrupper runt om i landet och i Norden. Exempel på arrangemang där jag föreläst/haft workshop om hälsolitteracitet: Västra Götalands patientsäkerhetsdag 2016, Nationella trygghetskonferensen 2016, Konferensen Samhällsorientering och hälsokommunikation 2015, Konferensen Jämlik vård på lika villkor 2014, Halvdagsworkshop för medlemmar i Dietistförbundet 2014.

Driver tillsammans med Lena Mårtensson vid Göteborgs Universitet den svenska sidan om hälsolitteracitet www.halsolitteracitet.se. På hemsidan finns bl.a. information om de svenska hälsolitteracitets skalorna och möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev om vad som händer när det gäller hälsolitteracitet nationellt.

Utbildning och tidigare arbeten

Forskare i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2018-)

Doktorand i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2014- 2018)

Universitetsadjunkt i hälsopromotion vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2011-2014)

Forskningsassistent vid institutionen för folkhälso- och vårvetenskap vid Uppsala Universitet (2011, 2013-2014)

Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap - inriktning hälsopromotion och hälsoekonomi vid Karolinska institutet (2011)

Samordnare och hälsoinformatör på Hälsoteket i Angered (2007-2009)

Filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet (2006)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.