Josefin Wångdahl

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
josefin.wangdahl[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-2034045
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Forskar inom området hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration och hälsa. Varit och är projektledare för flera forskningsprojekt när det gäller hälsofrämjande insatser riktade till invandrare och nyanlända flyktingar. Undervisar och förläser om hälsolitteracitet både inom och utanför universitetet. Svensk forskarrepresentant i det europeiska hälsolitteracitetsnätverket M-POHL. Driver den svenska sidan om hälsolitteracitet www.halsolitteracitet.se

Disputerad forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Tillhör där forskargruppen CHAP som leds av professor Anna Sarkadi.

Huvudsakligt forskningsområde är hälsolitteracitet, hälsokommunikation, migration och hälsa.

Varit och är projektledare för flera utvärderingar, forskningsstudier av hälsofrämjande insatser riktade till invandrare och nyanlända flyktingar.

Namn på projekt:

  • MILSA utbildningsplattorm för samhälls- och hälsokommunikation
  • Projekt Athena
  • Utvärdering av utökad samhällsorientering i Stockholms län
  • Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande

I samtliga projekt har data samlats in/samlas data in på målgruppernas modersmål. Exempel på språk som enkäter varit översatta till och fokusgruppsdiskussioner modererats på är arabiska, dari, farsi och somaliska. För mer information om de olika projekten, se rapporter och artiklar.

Sedan flera år aktiv i MILSA - stödplattform för migration och hälsa, där jag bland annat varit med och tagit fram rekommendationer för hälsokommunikation till nyanlända inom etableringen. Varit samordnare för projektet MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation och arbetar numera inom projektet med att ta fram en handbok för samhälls- och hälsokommunikation och som ansvarig för utvärderingen på deltagarnivå. Projektet är nationellt och syftar till en mer hälsofrämjande och inkluderande etablering när det gäller nyanlända migranter. För mer information se: http://partnerskapskane.se/milsa/?c=utbildning

Ansvarig för utvärdering av försdjupningskurs om psykisk hälsa och välbefinnande för samhälls- och hälsokommunikatörer, vilket är en fortsättning av projekt MILSA utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation som beskrivs ovan. För mer information se: http://partnerskapskane.se/milsa/?c=utbildning

Arbetat med och arbetar med att översätta och validera diverse hälsolitteracitetsskalor: S-FHL, S-KKHL, HLS-EU-Q16 och eHEALS. Samtliga finns på svenska och flera översatta till språk som många migranter i Sverige talar. Se publikationer för mer information och tveka inte att höra av dig i fall du vill använda någon av skalorna. Just nu arbetar jag med validering av svenska och arabiska versioner av eHEALS, HLS-EU-Q6 och HLS-EU-Q16 tillsammans med professor Ulrica Nilsson, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Sveriges forskarrepresentant i det europeiska hälsolitteracitetsnätverket M-POHL. För mer information se: https://m-pohl.net/

Varit projektledare för projektet "En svensk verktygslåda för hälsolitterata hälso- och sjukvårdsorganisationer" inom vilket diverse metodstöd för hälso- och sjukvården togs fram. Se HFS's hemsida för ta del av det material som togs fram (gratis): http://www.hfsnatverket.se/verktygslada-for-halsolitterata-organisationer

Undervisar på distanskursen i Folkhälsovetenskap A:2 vid Uppsala Universitet vilken knyter samman forskning och praktiskt arbete inom folkhälsoområdet. Undervisar om hälsolitteracitet på olika sjuksköterskeprogram, läkarprogrammet och folkhälsovetarprogrammet vid Uppsala universitet.

Föreläser och håller i workshops om hälsolitteracitet för olika personalgrupper runt om i landet och i Norden. Exempel på arrangemang där jag föreläst/haft workshop om hälsolitteracitet: Västra Götalands patientsäkerhetsdag 2016, Nationella trygghetskonferensen 2016, Konferensen Samhällsorientering och hälsokommunikation 2015, Konferensen Jämlik vård på lika villkor 2014, Halvdagsworkshop för medlemmar i Dietistförbundet 2014.

Driver tillsammans med Lena Mårtensson vid Göteborgs Universitet den svenska sidan om hälsolitteracitet www.halsolitteracitet.se. På hemsidan finns bl.a. information om de svenska hälsolitteracitets skalorna och möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev om vad som händer när det gäller hälsolitteracitet nationellt.

Utbildning och tidigare arbeten

Forskare i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2018-)

Doktorand i socialmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2014- 2018)

Universitetsadjunkt i hälsopromotion vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet (2011-2014)

Forskningsassistent vid institutionen för folkhälso- och vårvetenskap vid Uppsala Universitet (2011, 2013-2014)

Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap - inriktning hälsopromotion och hälsoekonomi vid Karolinska institutet (2011)

Samordnare och hälsoinformatör på Hälsoteket i Angered (2007-2009)

Filosofie kandidatexamen i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet (2006)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09