Annika Terner

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
annika.terner[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6645
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Presentation av funktion/arbetsuppgifter
Jag är medicine licentiat. I min licentiatavhandling har jag studerat patientsäkerhet och den elektroniska patientjournalen.

Mina kurser

Biografi

Jobbrelaterad prestation
Jag har mångårig erfarenhet av utveckling av vårddokumentation både inom det egna yrket och multiprofessionellt. Jag har det senaste decenniet arbetat med elektronisk patientjournal både på landstingsregional och nationell nivå.

Forskning/projekt
De motiv som driver genomförandet av elektroniska patientjournaler (EPJ) i sjukvården är att ge den bästa vården med goda behandlingsresultat samt för att säkerställa patientsäkerheten. Syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka förhållandet mellan patientsäkerhet och dokumentationen i EPJ genom att studera den kliniska användningen av termer i form av sökord, informationsstruktur, användarvärderingar samt rapporterade avvikelser beroende på brister i dokumentation. Studie I innebär kartläggning av hur sökorden i ett EPJ-system fördelar sig över olika professioner samt olika kategorier av sökord. Studie II innebär undersökning av hur koderna i International Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa överensstämmer med sökorden i ett gemensamt EPJ-system. Studie III innebär undersökning av hur möjligheterna att ta del av andra professioners och andra specialiteters dokumentation nyttjas, hur användarna värderar den befintliga informationsstrukturen samt om användarna kan se någon klinisk nytta med EPJ-systemet. Studie IV innebär undersökning om patientsäkerheten har förändrats efter införande av ett EPJ-system.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.