Erik Jansson Boström

doktorand vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anställda

E-post:
erik.bostrom[AT-tecken]filosofi.uu.se
Telefon:
018-471 7355
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är i huvudsak intresserad av samhällsvetenskapernas metodologiska och epistemologiska frågor med fokus på kvaitativ sociologi och Max Webers idealtyper.

Övriga intressen innefattar t.ex. Wittgensteins och J.L Austins språkfilosofi, samt fenomenologi och existentialism.

Redaktör för essätidskriften Poros:

https://www.porostidskrift.se/

Mina kurser

Biografi

Problem som jag finner intressanta i studiet av sociala fenomen är;

Vad för slags kunskap eller förståelse kan sociologiska studier av sociala fenomen kan samhällsvetenskaperna ge oss?

Hur ska man se på skillnaden mellan å ena sidan kunskap och å andra sidan ideologi, metafysik och världsåskådningar?

Hur ska man se på skillnaden mellan vetenskap och politik?

Kan vi formulera en idé om vetenskaplighet som passar samhällsvetenskaperna utan att behöva gå tillbaka på naturvetenskapernas principer och metoder?

Avhandlingsprojekt:

Mitt avhandlingsprojekt kan sägas tematisera frågan ”vad är förståelse?” i bemärkelsen ”vad innebär det att förstå sin sociala omgivning och vad menar vi när vi säger att vi förstår något?”

Mer specifikt utforskar avhandlingsprojektet Max Webers idé om ”kunskap” och ”idealtyper” i relation till vardagsspråksfilosofi (Cavell, Wittgenstein, Austin).

Andra intressen jag har är:
Simone de Beauvoirs och Iris Murdochs etik
Sociologi, främst feministisk sociologi med fokus på intersektionalitetsteori
Antik filosofi, främst Platons idé om det goda.
Kant och nykantianism
Edmund Husserls fenomenologi

Naturvetenskapsteori

Medverkan i Filosofiska Rummet, P1:

Det filosofiska språket, maj, 2011.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=4518407

Gravid - ett existentiellt tillstånd, september, 2011.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=4693666

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.