Katia Cejie

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Katia.Cejie[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2063
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag undervisar och forskar i finansrätt (skatterätt). Mina specialområden är internationell beskattning och EU-skatterätt (direkt beskattning).

Se vidare biografi nedan.

Mina kurser

Biografi

Jag tog examen 1999 och arbetade flera år vid Skatteverket. Från år 2001 har jag undervisat regelbundet vid juridiska fakulteten där jag också har disputerat (2010), blev docent (2014) och excellent lärare (2017). Jag har i mer än tio år varit aktiv i tidskriften Skattenytt. Från den 1 juli 2017 sitter jag som ledamot i juridiska fakultetens Fakultetsnämnd samt som ledamot i Akademiska senaten.

Jag är kursföreståndare på fördjupningskursen VAT (vt 18) och programansvarig för vårat ettåriga Masterprogram International Taxation and EU Tax Law. Jag underisar även på Terminskurs 5, olika fördjupningskurser och doktrandutbildningar samt handleder examensarbeten.

Forskning

Inkomstskatter och sociala avgifter i gränsöverskridande situationer

Ekonomisk tillväxt gynnas av hög internationell rörlighet bland arbetskraft. För att kunna fatta ett beslut om att arbeta utomlands behöver man förstå vad det betyder för den egna ekonomin. Här spelar skatter och avgifter och deras påverkan på nettoinkomsten en stor roll. Att inte kunna förutse konsekvenserna hämmar rörligheten på arbetsmarknaden och därmed även ekonomisk tillväxt.

Länder tar ut skatter och avgifter på olika sätt och med olika syften. Det finns internationella principer och etablerad forskning för hur olika skattesystem samverkar. Detsamma gäller i viss mån för socialavgifter. Däremot finns det ytterst lite forskning på den sammantagna effekten av de båda områdena. En första genomgång visar dock att komplexiteten är så stor att inte bara arbetstagare och arbetsgivare tillämpar regelverken felaktigt, utan även myndigheter. Felen kan exempelvis bestå i att vissa avgifter faller mellan systemen, vilket kan leda till dubbla bördor för individen eller att stater inte får in rätt skatter och avgifter.

Syftet med detta projekt är att bidra till ökad förutsebarhet (rättssäkerhet) i gränsöverskridande situationer genom att:

  • kartlägga hur arbetstagare som rör sig över landsgränser kan drabbas av, eller utnyttja, det faktum att skatter och avgifter tas ut på olika sätt och med olika syften,
  • föreslå och analysera lösningar för hur dessa problem kan hanteras på ett nationellt och internationellt plan och
  • bygga upp ett internationellt forskarnätverk kring dessa frågor.

Forskningsprojektet finansieas av Torsten Söderbergs Stiftelse, Stiftelsen TOR/SN, Centrum för Skatterätt i Uppsala och Nordiska Skattevetenskapliga forskningsrådet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.