Erik Lundström

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap, Landtblom: Neurologi

E-post:
erik.lundstrom[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

överläkare vid Institutionen för neurovetenskap, Landtblom: Neurologi

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Vetenskaplig vision
Forskning som förändrar behandlingen av stroke.

Ledarvision
Injicera inspiration i människor

Min forskning fokuserar på en studie av fluoxetin efter stroke. Jag är huvudprövare för EFFECTS (Efficacy of fluoxetine – a randomised controlled trial in Stroke). Vill du få ett gratis veckobrev om studien, anmäl dig här. Det är gratis och kommer alltid att vara gratis. Du är välkommen att följa mig på Twitter och Facebook.

Nyckelord: stroke akut neurologi neurology fluoxetine plasticity randomised controlled trial rct

Vetenskap

 • Docent i neurologi vid Karolinska Institutet 2017.
 • Chief Investigator (huvudprövare) för EFFECTS, Sveriges största randomiserade kontrollerade strokestudie, som bland annat stöds av Vetenskapsrådet. EFFECTS, en akademikerdriven RCT-studie av fluoxetin efter stroke (n=1 500). Målet är att inkludera den sista patient mars 2019, men den sista uppföljningen ett år senare.
  Från 2012. Pågående.
 • Doktorsavhandling vid Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, Neurologi och rehabiliteringsmedicin. Avhandlingens namn: Spasticity after first-ever stroke kan du ladda end gratis här.
 • Läkarexamen vid Uppsala universitet 1993.

Handledning av doktorander

 • Bihandledare för Svante Wallmark, disputerade jan 2017, Uppsala universitet.
 • Huvudhandledare för två doktorander vid Karolinska Institutet (pågående): Ann-Sofie Rudberg har sin haltidskontroll i september och Eva Isaksson har sin halvtidskontroll i december 2018
 • Bihandledare för en doktorand i Tromsö, Norge, Melinda Berg Roaldsen (pågående).

Handledning av studenter

 • 10 studenter vid läkarprogrammet i Uppsala, 5 x 30 hp, 5 x 5 hp
 • 1 student vid Karolinska Institutet, läkarprogrammet, 30 hp
 • 1 student vid Apotekarprogrammet, Sahlgrenska, 30 hp

Undervisning

 • Omfattande undervisning (> 400 timmar) för läkarstudenter, sjukgymnaster och sjuksköterskor vid Uppsala universitet. Även undervisat på logopedprogrammet och för biomedicinska analytiker, Uppsala universitet.
 • Viss undervisning vid läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Klinisk erfarenhet sedan 2005

 • Överläkare i neurologi och medicinskt ledningsansvarilg läkare på strokeavdelning 85 B, Akademiska sjukhuset sedan april 2018. Aktuell tjänst
 • Sektionsöverläkare strokeavdelning R15, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
  December 2012 - mars 2018.
 • Överläkare i neuroloigi, Akademiska sjukhuset 2012.
 • Specialistläkare i neurologi, Akademiska sjukhuset. Specialistexamen i neurologi. 2005.

Min forskning fokuserar på återhämtning efter stroke. Varje år drabbas 16 miljoner människor av stroke varav hälften av de överlevande har kvarstående funktionsbortfall. Min aktuella forskning har fokuserad på att undersöka effekten av fluoxetin efter stroke. Anmäl dig till gratis veckobrev om studien här.

Fluoxetin är ett läkemedel som använts för att behandla depression. I en mindre studie på människor (n=118) förbättrades funktionsförmågan markant. Andelen oberoende ökade med 17 absoluta procentenheter i den grupp som fick fluoxetin.

Men studien var liten. Och oberoende var inte den primära effektvariabeln. Det är behövs data från stora välgjorda studier för att se om detta verkligen stämmer. Därför har vi startat en studie som heter Efficacy oF Fluoxetine – randomisEd Controlled Trial in Stroke (EFFECTS).

Jag är huvudprövare - Chief Investigator - för EFFECTS.

EFFECTS är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågå under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.

EFFECTS primära hypotes är att en kapsel fluoxetin 20 mg om dagen ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo. Vi mäter oberoendet med en skala som heter modifierad Rankin Scale.

Som sekundära utfallsmått undersöker vi om fluoxetine 20 mg per dag:

 • Ökar överlevnaden
 • Ökar likvskvalitet
 • Minskar depression och ångest
 • Minskar hjärntrötthet (fatigue)
 • Förbätttrar kognition
 • Är kostnadseffektivt

Målsättningen är att inkludera 1 500 patienter vid 35 center i Sverige. EFFECTS startades den 20 oktober och vi har inkluderat drygt 1 150 individer vid 35 center (juni 2016). Du kan följa den aktuella inkluderingen via denna länk.

Vi samarbetar med två andra internationella studier med likadana inklusions- och exklusionskriter. De heter FOCUS och AFFINITY. FOCUS är klara med inkludering och uppföljning och kommer att redovisa sitt resultat i december 2018.

Alla tre studier är akademikerdriven. Det betyder att det är vi forskare som har initierat och driver studien, samt att finansieringen kommer via ansökningar från allmänna medel.

EFFECTS stöds av Vetenskapsrådet, Hjärt- lungfonden, STROKE-förbundet, Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse, Hjärnfonden, Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet.

Vi har inkluderat 35 individer/månad sedan november 2017 och målet är att bli klara i april 2019 med sista uppföljning ett år senare

Tillsammans med de två andra studierna beräknad vi nå 6 100 individer. Vi planerar att sammanföra våra individuella data till en gemensam metaanalys och därmed öka värdet på studien ytterligare.

Kostnaden för 6 månaders behandling är cirka 300 kronor. Sidoeffekterna är kända och relativt få. Om fluoxetin är säker och förbättrar återhämtningen efter stroke, kan det snabbt, brett och kostnadseffektivt införas i klinisk vardag och minska funktionsnedsättningen efter stroke.

Godkännande och publikationer om EFFECTS

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Lundström
Senast uppdaterad: 2021-03-09