Rebecca Stern

Professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Rebecca.Stern[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7432
Mobiltelefon:
070-8687805
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 20
753 09 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Professor i folkrätt. Mina huvudsakliga forskningsfält är mänskliga rättigheter, med särskilt på barns rättigheter, asyl- och migrationsrätt, samt relationen mellan folkrätt och nationell rätt. Jag är en av grundarna av GL/UMIN (Gothenburg Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN) och leder den migrationsrättsliga forskningsmiljön vid juridiska institutionen.

Nyckelord: human rights childrens rights child rights asylum law implementation international law migration law public international law human rights law refugee law

Jur.kand.1999

Jur. dr. i folkrätt 2006

Docent i folkrätt 2014

Professor i folkrätt 2020

Interna uppdrag

Ledamot av fakultetsnämnden, Juridiska fakulteten

Föreståndare, Svenska institutet för internationel rätt (SIFIR), 2021

Externa uppdrag (i urval)

Styrgruppsmedlem, Göteborg Lund/Uppsala Migration Law Network (GL/UMIN)

Styrelseledamot, Nordic Institute of Migration (NIM)

Styrelseledamot, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

Utmärkelser

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för arbete med mänskliga rättigheter (2014)

Undervisning

Democracy and Human Rights in a European Context 15 hp (fördjupningskurs, kursföreståndare)

Migrationsrätt 15 hp (fördjupningskurs, kursföreståndare)

Termin 6 (internationell rätt och förvaltningsrätt) 30 hp (lärare)

Handledning

Huvudhandledare för Maria Bexelius (folkrätt, UU). Biträdande handledare för Svea Andersson (folkrätt, UU), Lina Melén (IP-rätt, UU). Lisa Kerker (offentlig rätt, LU) och Martina Reinius (rättsvetenskap, UmU).

Pågående forskning:

Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn?

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ratificerad av i princip alla världens länder. Barnkonventionen är tillämplig på alla barn som befinner sig inom en stats jurisdiktion vilket innebär att konventionen och de rättigheter den omfattar gäller även för barn som söker asyl. Idag befinner sig mer än 60 miljoner människor på flykt i världen, varav hälften är barn. Barnkonventionen, med sin betoning av barnet som rättighetsbärare och självständig individ, har en viktig roll att spela för att de barn som befinner sig i en asylprocess där rätten till internationellt skydd ska bedömas sak få sina rättigheter tillgodosedda och uppfyllda.

Den betydelse barnkonventionen får på nationell nivå beror i betydande omfattning på vilken rättslig status konventionen har i nationell rätt. En folkrättslig konvention kan inkluderas i nationell rätt på olika sätt. Det som förordas av FN:s barnrättskommitté är inkorporering, det vill säga att konventionen görs till nationell lag och därmed blir tillämplig i individuella fall i domstol och hos myndigheter.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka betydelsen av barnkonventionens rättsliga ställning i nationell rätt för hur rättigheterna i konventionen får genomslag för barn i asylprocessen, med särskilt fokus på betydelsen av inkorporering.

Forskningsprojektet pågår mellan 2017 och 2021 och finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse.

Jag arbetar för närvarande även med ett projekt om Europakonventionens artikel 3 och dess tillämpning på hälsorelaterade fall i relation till principen om non-refoulement.

Tidigare forskningsprojekt (urval):

- Implementation of Article 12 of the Convention on the Rights of the Child - how is this adressed and explained by State parties and the CRC Committee? Partly financed by the Stockholm Centre for the Rights of the Child, Stockholm University. (2015-2017)

- Är det på riktigt? Genuinitetsprövning vid åberopande av asylskäl. Finansierat genom Europeiska flyktingfonden och Migrationsverket. (2013-2015)

- Dubbla skyddsnät - komplement eller konflikt? En studie av begreppet alternativt skyddsbehövande ur svenskt, EU-rättsligt och folkrättsligt perspektiv. Finansierat av Vetenskapsrådet. (2010-2012, slutredovisat 2015).

- Vad krävs för att få skydd? En studie av gränsdragningsproblem mellan olika grunder för uppehållstillstånd. Finansierat av Europeiska flyktingfonden och Migrationsverket (2010-2011).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rebecca Stern
Senast uppdaterad: 2021-03-09