Tony Gustavsson

vik. Universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
tony.gustavsson[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Mina forskningsintressen ligger inom det medicinhistoriska området. Jag är särskilt intresserad av att studera vetenskapliga etableringsprocesser under perioden 1750-1850, då stora delar av den moderna västerländska medicinen grundläggs.

Jag disputerade 2007 på avhandlingen Läkaren, döden och brottet: Studier i den svenska rättsmedicinens etablering. I denna undersökte jag hur rättsmedicinen grundlades såsom samhällelig institution, vetenskapligt kunskapsfält och medicinsk-rättslig praktik under tidsperioden 1650-1850.

Vidare har jag studerat reformeringen av den anatomiska undervisningen vid Karolinska institutet under 1800-talets första hälft, samt utformningen av en typ av medicinsk dokumentation – provinsialläkarrapporten – under seklets andra hälft.

Tidigare har jag ägnat mig åt forskning som ligger inom det psykiatrihistoriska området, något som resulterat i uppsatser kring den svenska receptionen av frenologin som vetenskap och den tidiga psykiatrins formulering av sjukdomsbegrepp såsom pyromani och religiöst vansinne.

För närvarande arbetar jag på att slutföra ett treårigt forskningsprojekt som har finansierats av Vetenskapsrådet: ”Anspråk och motstånd: Studier i de svenska liköppningarnas etableringshistoria”. I denna studie undersöker jag introduktionen av tre medicinska postmortem-praktiker (anatomiska dissektioner, samt rättsmedicinska och kliniska obduktioner) på svensk mark med start i slutet av 1600-talet. Särskilt fokus ligger på den folkliga motviljan mot dessa typer av ingrepp i döda kroppar, det motstånd som mötte de nya medicinska praktikerna och de strategier som togs i bruk för att undvika detta motstånd.

PUBLIKATIONER

Avhandling

Läkaren, döden och brottet: Studier i den svenska rättsmedicinens etablering. Ingår i avhandlingsserien Uppsala Studies in the History of Ideas, nr 36 (2007).

Antologibidrag

”Mellan pliktuppfyllelse och berättarglädje: En genreanalys av provinsialläkarrapporter från 1800-talet”, In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson (2010).

”Anatomi: Praktik och pedagogik”, Medicinen blir till vetenskap: Karolinska institutet under tvåårhundraden (2010).

Uppsatser

"Det eldfängda vansinnet: Pyromanibegreppet i svensk rättspsykiatrisk teori och praktik 1830–1900". (Under utgivning)

”Empirisk philosophie, Vägen till menniskokännedom eller Charlataneri? Frenologin i Sverige under första hälften av 1800-talet: Tre receptionsstudier” (C-uppsats, Idé- och lärdomshistoria: Ht 1998).

”Läkaren i svärmarens hus: Den tidiga psykiatrins förhållande till Predikosjukan och det religiösa vansinnet, 1770–1870” (D-uppsats, Idé- och lärdomshistoria Ht 2000).

Avhandlingsrecensioner

Per Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830–1920 (Eslöv, 2000), i Lychnos: Idé- och lärdomshistoriska samfundets årsbok 2005.

Sara Hansson, I den goda vårdens namn: Sinnesslövård i 1950-talets Sverige (Uppsala, 2007), i Lychnos: Idé- och lärdomshistoriska samfundets årsbok

Övriga artiklar

”Socialistiska röster om det politiska våldet 1917”, Fronesis, nr 10–11.

”Att riva upp och omforma det vardagliga: Uppror och utopi i Hakim Beys tänkande”, Tidskriften Hjärnstorm, nr 82.

”Förintelsens maskineri i marsianskrud”, understreckare i Svenska Dagbladet 2005–09–26.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tony Gustavsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09