Gustav Bockgård

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
gustav.bockgard[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Biografi

Undervisning

  • Jag undervisar på kursen Grammatik och semantik.
  • Dessutom handleder jag flera C-uppsatser, examensarbeten etc.

Forskning

Jag innehar en forskartjänst inom dialektologi vid Svenska Akademien. I första hand studerar jag dels grammatiken i dialekterna i nordöstra Småland och sydöstra Östergötland ur ett konstruktionsgrammatiskt och interaktionellt perspektiv, dels samtalsmönster i dialektinspelningar. Dialektinsamling belyses även ur ett vetenskapshistoriskt, ideologikritiskt och etiskt perspektiv.

I min tidigare forskning har jag främst fokuserat samspelet mellan språkliga och mikrosociala strukturer i standardspråkliga samtalsmaterial.

Publikationer

Bockgård, Gustav, 2003: Samtalets byggstenar. Ett teoretiskt och empiriskt bidrag till beskrivningen av olika syntaktiska enheters relevans i samtal. I: Folkmålsstudier 42. S. 41–80.
Bockgård, Gustav, 2003.: Förutsägbarheten i den mänskliga samvaron. Om samspelet mellan språklig struktur och social handling. I: Nordberg m.fl. (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 149–159.
Bockgård, Gustav, 2004: Syntax som social resurs. En studie av samkonstruktions¬sekvensers form och funktion i svenska samtal. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 64.) Akademisk avhandling. Uppsala. (298 s.)
Bockgård, Gustav, 2005: Små ord som förändrar världen. Om några användningar av responspartiklar i svenska samtal. I: Anward, J. & Nordberg, B. (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund. S. 157–184.
Bockgård, Gustav, 2007: Syntax och prosodi vid turbytesplatser. Till beskrivningen av svenskans turtagning. I: Engdahl, E. & Londen, A.-M. (red.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund. S. 139–183.
Bockgård, Gustav, 2008: Transkription av dialektinspelningar. Synpunkter och förslag. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 131. S. 7–42.
Bockgård, Gustav, 2009: Rec. av Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd. Red.: Helena Palmén, Caroline Sandström och Jan-Ola Östman. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 132. S. 142-146.
Bockgård, Gustav, 2009: Rec. av Gudrun Svensson: Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 67.) Kommer i: Svenska landsmål och svenskt folkliv 132. S. 146-150.
Bockgård, Gustav, 2010: Urspårat samtal. Analys av en märklig dialektinspelning. I: Folkmålsstudier 48. S. 37-76.
Bockgård, Gustav, 2010: Rec. av Kristina Hagren: Hur märks infinitiven? Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 75.) I: Folkmålsstudier 48. S. 177-184.
Bockgård, Gustav, 2010: Skapandet av den ideala dialektinspelningen. I: Magnusson, E. & Rogström, L. (red.), Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria – Hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36). Göteborg. S. 67-76.
Bockgård, Gustav, 2010: Samkonstruktioner i dialektintervjuer. I: Lindholm, C. & Lindström, J. (red.), Språk och interaktion 2. (Nordica Helsingiensia 19.) Helsingfors. S. 73-101.
Bockgård, Gustav & Tunón, Håkan (red.), 2010: Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik. (CBM:s skriftserie 38.) Uppsala.
Bockgård, Gustav, 2010: Om behandlingen av informanter förr i tiden. Exemplet dialektinspelningar. I: Bockgård & Tunon 2010. S. 32-39.
Bockgård, Gustav, 2010: Omaka par. Om bristfälliga samarbeten i dialektintervjuer. I: Reinhammar, Maj m.fl. (red.), Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 113.) Uppsala. S. 99-107.
Bockgård, Gustav, 2010: "Det är den vanliga spöksupén, vi kallar." Analys av en objektslös bisatstyp med kalla i skriftspråk och dialekter. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 133. S. 7-48.
Bockgård, Gustav, 2010: Rec. av Mona Forsskåhl: Konstruktioner i interaktion. de e som resurs i samtal. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 729. Studier i nordisk filologi 83.) Helsingfors 2009. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 133. S. 173-176.
Bockgård, Gustav, u.u.: ”Jovars, det duger tills vidare”. En interaktionell analys av konstruktionsfamiljen diskurspartikel+vars. Kommer i: Språk och interaktion 3. Helsingfors.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.