Bengt Nordberg

professor emeritus emer. i sociolingvistik, (80) 94 vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
Bengt.Nordberg[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1274
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FL

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Sociodialektologi, variationslingvistik, historisk sociolingvistik, språkvård och språkplanering, modern svenska, samtalsforskning, interaktionell lingvistik.

Pågående forskningsprojekt

  • Förändringsprocesser in samtida svenska
  • Talspråkskonstruktioner

Publikationer i urval

Recensenter och läsare. Stil- och ordstudier i några lyrikrecensioner. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 1.) Lund 1968

Böjningen av neutrala substantiv i Eskilstunaspråket. Utomspråkligt och inomspråkligt betingad variation. I: Nysvenska studier 1971 [pr. 1972] (51). 117–227. (Lic. treatise.)

Sociolingvistisk datainsamling. I: Talspråksforskning i Norden: mål – material – metoder. Red av Mats Thelander. Lund 1982. 92–119.

Det mångskiftande språket. Om variation i nusvenskan. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 14.) Malmö 1985

Om ungdomars samtalsstil. Några preliminära iakttagelser. I: Nysvenska studier 1984 [pr. 1985] (64). 5–27.

The Use of Onomatopoeia in the Conversational Style of Adolescents. I: The Nordic languages and modern linguistics 6. Proceedings of the Sixth International Conference of Nordic and General Linguistics in Helsinki, August 18–22, 1986. Red. av P. Lilius & M. M. Saari. M Helsingfors 1987. 265–288.

Aims of Research and Methodology. I: Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. Vol. 2. Ed. by U. Ammon, N. Dittmar & K.J. Mattheier. Berlin, New York 1988. 866–873

Samtal i institutionella miljöer. I: Svenskans beskrivning 16:1 (SIC 21a). Tema Kommunikation. Red. av Per Linell et al. Linköping 1988. 14–37.

Malmberg, Anna & Nordberg, Bengt: Language use in rural and urban settings. I: The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries. Red. av Bengt Nordberg. Berlin-New York 1994. 16–50.

Om det sociala i språket. I: Språk och Stil NF 4 (1995). S. 5–17.

Att studera pågående språkförändringar. I: Saga och sed 1999. 73–89.

On closings in alarm calls. I: Språk och stil 1999 (8). 65–103.

Sociolinguistic Research in Europe: Sweden part I.. I: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 1999 (13). 261–271.

Nordberg, Bengt & Sundgren, Eva: Från lokalspråk till standard i en mellansvensk stad – individuell eller generationell förändring? I: Folkmålsstudier 2000 (39). 239–255.

Nordic language history and sociolinguistics. I: The Nordic languages: An international handbook of the North Germanic languages. Vol. 1. Red. av Oskar Bandle et al. Berlin–New York 2002. 198–212.

Teleskopiskt tempus eller självkorrektion? I: Grammatik och samtal : Studier till minne av Mats Eriksson. Red. av Bengt Nordberg, Leelo Keevallik Eriksson, Kerstin Thelander & Mats Thelander. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) 2003. 173–188.

Sociolinguistic research in Europe : Sweden part II. I: Sociolinguistica : International yearbook of European sociolinguistics 2003 (17). 141–167.

Social stratification in the present-day Nordic languages I: Swedish. I: The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 2. Red. av Oskar Bandle et al. Berlin–New York 2005. 1759–1771.

/ö/, /u/ och liknande vokaler. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.) Uppsala 2005. 123–135.

Om språksociologiska aspekter på språkhistorien. I: Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag vid ett internationellt symposium i Uppsala 20–22 januari 2006. Red. av Lennart Elmevik. (Acta Academiæ Regiæ Gustavi Adolphi 96). Uppsala 2007.

Redaktörskap

International Journal of the Sociology of Language 10: Sociolinguistic research in Sweden and Finland. The Hague 1976.

The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries. Berlin–New York 1994.

Gunnarsson, Britt-Louise, Linell, Per & Nordberg, Bengt (eds.): The Construction of Professional Discourse. (Language in Social Life Series.) London & New York 1997.

Övriga uppdrag

Ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala

Korresponderande ledamot av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.