Lennart Larsson

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lennart.larsson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3419
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: måndag 9-10

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Undervisning och seminarier

Min undervisning ligger till största delen inom kursen Svenska för utländska studerande (SVUS), där jag också är kursansvarig. Jag är likaså ansvarig för kursen Lexikografi inom masterprogrammet.

Aktuellt

Sedan januari 2004 har jag 50 % tjänstledigt från min lektorstjänst vid Institutionen för nordiska språk och arbetar halvtid som redaktör på Svenska Akademiens ordbok i Lund.

Forskningsintressen

Lexikografi (i synnerhet lexikografihistoria), polsk-svenska språkkontakter, semantik, stilistik, svenska som andraspråk.

Pågående forskning

Utgåvorna av Henrik Florinus ordbok 1678-1771; polskan i stormaktstidens Sverige; bruk och norm i Svenska Akademiens ordbok.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer

 • Polska. I: Från Nyens skans till Nya Sverige. Språken i det svenska riket under 1600-talet. Red. av Bo Andersson & Raimo Raag. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 78.) Stockholm 2012. S. 315–334.
 • Varför inte dub(b)lettformer? Om SAOB som normativ ordbok. I: Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24–27 maj 2011. Red. av Birgit Eaker, Lennart Larsson & Anki Mattisson. (Skrifter utgivna av Nordiska föreningen för lexikografi nr 12.) Lund 2012. S. 385–395.
 • Huvudredaktör för och medförfattare till: Wörter-Büchlein. A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705. Textutgåva med inledning och separata texter om de fyra språkens vokabulärer. (Slavica suecana, Series A – Publications. Vol. 2.) Stockholm 2010. 200 s. (Finns även som fulltext på Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida.)
 • Varför skrev Olof Celsius d. ä. en ”Beskrifning öfver Pohlen”? Några senkomna repliker till Claes Annerstedt och Kazimierz Slaski. I: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39.) Göteborg 2010. S. 428–436.
 • Hur märker användaren av SAOB de 110 åren mellan A och TYNA? I: Språk och stil NF 19, 2009. S. 35–52.
 • ”Det skrifves […] at hela postpoliten sitter up” – om några polska lånord i svenskan från tiden för det stora nordiska kriget. I: Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Utg. av Piotr Bukowski, Grazyna Pietrzak-Porwisz & Iwona Kowal. Kraków 2009. S. 215–222.
 • Vem var det som bestämde? Om sättarnas inflytande på textgestaltningen i Florinus ordbok. I: Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Föredrag vid nionde sammankomsten för svenska språkets historia, i Åbo 19–20 maj 2006. Utg. av Lars Wollin, Anna Saarukka & Ulla Stroh-Wollin. (Studier i svensk språkhistoria 9. Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo akademi 5/2007.) S. 141–147.
 • Kan våld vara psykiskt? Om ett fall av begreppsproblematik i debatten kring våldet mot kvinnor. (Tillsammans med Torsten Rehn.) I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala 6–7 oktober 2006. Utg. av Britt-Louise Gunnarsson, Sonja Entzenberg & Maria Ohlsson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 71.). Uppsala. S. 113–120.
 • Florinus ordbok. I: Språk och stil NF 16, 2006. S. 74–111.
 • Om de polska lånorden i svenskan. I: Acta Sueco-Polonica 12–13, 2003–2005. Uppsala 2006. S. 39–47.
 • Gästfrihet. Om samspelet mellan versschema, rytm och betydelseinnehåll i en dikt av Lennart Hellsing. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Red. B. Melander m.fl. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.) Uppsala 2005. S. 353–361.
 • Varifrån kom svenskan? Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 81.) Uppsala 2003. 352 s.
 • Motvillig – en semantisk-lexikografisk studie. I: Postskriptum. Språkliga studier till minnet av Elsie Wijk-Andersson. Red. Ulla Börestam m.fl. Uppsala 2001. S. 141–148.
 • Från biskup till scurvezin – om de polska språkexemplen i Haqvin Spegels ordbok. I: Acta Sueco-Polonica 8–9, 1999–2000. Uppsala 2000. S. 71–87.
 • Nomina Polonica et Svetica. En polsk-svensk paronymordlista i original och avskrift. Kommenterad textutgåva (tillsammans med Wlodzimierz Gruszczynski). (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 35.) Uppsala 1998. 126 s.
 • Ett litet fall av oöversättlighet – om inledningsreplikerna i Mrozeks pjäs Emigranci. I: Acta Sueco-Polonica 6, 1997. Uppsala 1998. S. 169–172.


Recensioner

 • Recension av Bonniers svenska ordbok, 10:e upplagan. I: Språktidningen 6, 2010. S. 82.
 • Recension av Norstedts svenska fickordbok. (Tillsammans med Lillemor Aronsson.) I: Språk och stil NF 19, 2009. S. 229–234.
 • Recension av Johan Amos Comenius: Orbis Sensualium Pictus. Den synliga världen. Första upplagan på svenska och latin 1682 i faksimil med nyöversättning, inledning, tre efterord och bibliografi. Red. Lars Lindström. I: LexicoNordica 14, 2007. S. 209–223.
 • Recension av Inger Lindberg: Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisningen. I: KOM 1, 2006. S. 51–52.
 • Recension av Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. I: Språk och stil NF 14, 2004. S. 209–219.
 • Recension av Gertrud Pettersson: Svenska språket under sjuhundra år och Jóhanna Barðdal m.fl.: Nordiska. Våra språk förr och nu. I: Språk och stil NF 7, 1997. S. 200–206.


Populärt

 • 300 år av kriser. I: Nya horisonter. Magasin från Uppsala universitet. 1:2 2010. S. 9.
 • Några reflexioner kring ordet komvux. I: KOM 4, 1998. S. 6–9.


Läromedel

 • Bearbetning av: Elsie Wijk-Anderssson: Ny grammatik - det svenska språkets struktur. Stockholm 2008.
 • Skepp ohoj! Övningsmaterial i svenskt uttal. Uppsala 2005. 63 s.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.