Karin Alexanderson

forskare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
karin.alexanderson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 1039
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Karin Alexanderson, fil.dr i socialt arbete. Hennes forsknings/intresseområden rör: barn i familjer där någon vuxen har problem med missbruk, hur en evidensbaserad praktik ska tolkas och förstås i socialt arbete, implementering och uppföljning/utvärdering i det sociala arbetets praktik samt organisering och brukarmedverkan i socialt arbete. Att som forskare tillsammans med socialarbetare bidra till att utveckla det sociala arbetets praktik är centrala inslag i hennes yrkespraktik.

Mina kurser

Biografi

Karin arbetar och har arbetat i flera projekt som har klara beröringspunkter och som alla handlar om barn och ungdomar i familjer där en förälder eller någon annan närstående har problem med missbruk av alkohol eller droger.

Projektet Barn i missbruksmiljöer (BIM) vill bidra till att förbättra stödinsatserna för barn och ungdomar och till föräldrarna i deras roll som föräldrar. Intervjuer har genomförts med barn och föräldrar i familjer där föräldern eller föräldrarna har eller har haft problem med missbruk av alkohol och droger. Respondenterna har berättat om hur det är leva i familjer där föräldrar eller andra vuxna har problem med missbruk, om barn föräldrar fått någon hjälp, vilken hjälp de önskar eller behöver från skola, socialtjänst eller andra. Intervjuerna har, tillsammans med kunskaper från tidigare forskning och beprövad erfarenhet, legat till grund för en forskningscirkel. I denna har professionella socialarbetare inom den sociala barnavården mött kollegor från beroende- eller missbruksvården för vuxna för att gemensamt arbeta fram förslag till bättre insatser för barn, ungdomar och föräldrar och familjer. Fem kommuner har arbetat med implementering av dessa förslag. Erfarenheterna har förmedlats genom en slutrapport, en slutkonferens samt spridningskonferenser på olika platser i landet under 2015. Folkhälsomyndigheten har finansierat projektet som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet i Uppsala län/FoU stöd och sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Projektet pågick till och med 2015. Flera vetenskapliga artiklar beräknas publiceras de närmaste åren som ett resultat av arbetet Se publikationer). Ett fortsättningsprojekt pågår under namnet Skol-BIM.

Skol-BIM, skola för barn i missbruksmiljö är ett projekt som således kan ses som en fortsättning av BIM-projektet som beskrivits ovan. Målgruppen är densamma nämligen barn och ungdomar som lever i familjer där den ena eller båda föräldrarna har problem med missbruk. Den egna och annan forskning visar att skolframgång är en viktig skyddsfaktor under uppväxten. I skolan finns alla barn och där kan barnen upptäckas tidigt vilket är en förutsättning för att de ska nås av stöd och hjälp. Samtidigt framgår av kartläggningar att det kan finnas brister i skolpersonalens kunskap och kompetens inom området vilket gör att få barn upptäcks i tid utan först då de själva utvecklat egna problem. Det aktuella forskningsprojektet syftar till att öka skolpersonalens förmåga att tidigt upptäcka behov och ge adekvat stöd till målgruppen, så att de klarar utbildningsmålen och därmed får bättre möjligheter till ett gott liv både under barndomen och som vuxna. Forskningsprojektet omfattar även ett utvecklingsarbete som genomförs i samarbete med fyra högstadieskolor i Uppsala län. Syftet med utvecklingsarbetet är att stödja skolans personal att våga fråga men också hur de kan göra i mötet med barn och föräldrar samt i övrgit vad skolan kan göra inom området. Forskningsprojektet omfattar även intervjuer med ungdomar som går de sista åren på gymnasiet och som vuxit upp med föräldrar med problem med missbruk med fokus på deras skolgång. I projektet ingår även en dokumentstudie, efter samtycke med de intervjuade ungdomarna, där skolans dokumentation om eleven studeras. Genom att retroaktivt i dokument och intervjuer under hela skolgången följa skolsituationen och livet i en familj med missbruksproblem kan en mer ingående kunskap nås om problemutveckling, skolans processer av identifiering av behov och genomförande av insatser liksom om hinder och möjligheter för skolans arbete under skolgången. Elevanalysen kompletteras med en enkät till skolpersonal som följs upp av intervjuer med ett mindre urval skolpersonal samt personal från andra relevanta myndigheter. Genom att kombinera dessa olika typer av data och datakällor ges en möjlighet till fördjupad analys. Datainsamlingen beräknas i huvudsak vara avslutad under 2016 men en andra enkätomgång utförs 2017.Till projektet har också knutits en referensgrupp med ungdomar. Projektet är treårigt och genomförs i samarbete med Uppsala kommun och Regionförbundet i Uppsala län/FoU och finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik bedrevs av Socialstyrelsen men Karin har varit utvärderare/forskare i projektet. Utvärderingen har genomförts som en programteoriutvärdering med formativ ansats. I fem kommuner - Borlänge, Majorna-Linne i Göteborg, Sandviken, Tyresö och Umeå - har bedrivits pilotprojekt för att stärka helhetssynen och samverkan mellan enheter i kommunen med ansvar för barn, ungdom och familj respektive missbruk och beroende. Utvärdereingen och projektet är avslutat. Slutrapport ges ut genom nationelt centrum för anhöriga 2015 http://www.anhoriga.se/

Utvecklingsarbetet Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården startade 2011 och avslutades 2014. Det skedde i samverkan mellan sju FoU-enheter i samverkan med Allmänna barnhuset som projektägare och ledare. Över sextio kommuner har deltagit och i samarbete med forskare utvecklat arbetssätt och strukturer för hur barns och ungas synpunkter och erfarenheter kan tillvaratas i socialtjänstens arbete. Dessa arbetssätt har testats i kommunerna under en andra fas som avslutades hösten 2013. Karin ledde arbetet i Dalarna. Vetenskaplig ledare för projektet var fil.dr. Ulf Hyvönen från Umeå. Ulf och Karin kontrakterades av Allmänna barnhuset för att samla erfarenheterna från projektet i en bok i Allmänna barnhusets rapportserie. Utgiven 2014 med titeln Barnen vill - vågar vi.

Karins bakgrund

Karin är socionom och har arbetat i socialtjänst och skola som socialarbetare och ledare under 25 år. Hon har erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom barn- och familjeområdet, försörjningsstöd, missbruk och flyktingmottagning. Som praktiker började hon visa hur man kunde beskriva vilka resultat socialtjänsten nådde utifrån de enskilda människors behov. Att på ett systematiskt sätt ta reda på människors behov, följa och utvärdera om människor fått någon hjälp eller inte möjliggör även aggregering på grupp- och verksamhetsnivå. Detta blev även hennes avhandlingsämne. Forskarutbildningen blev möjlig tack vare anställning på Dalarnas forskningsråd och samarbete med Örebro universitet. Hon disputerade 2006 och ansvarade sedan i sex år för den forsknings- och utvecklingsenhet som vände sig till individ- och familjeomsorgen i Dalarnas kommuner. Under forskarutbildningen var hon i England en period för att på ort och ställe ta reda på hur man där arbetade med evidensbaserad praktik och kunskapsutveckling i det sociala arbetets praktik. Det innebar ett internationellt samarbete som fortfarande pågår i ett nätverk RiP (research in practice in social work with children and families). Nätverket består av team från England, Irland, Skottland, USA, Canada, Australien, Finland och Sverige och det handlar främst om hur man kan arbeta för att bridging the gap between research and practice. Karin är ledare för det svenska teamet.

Att bidra till utveckling av socialtjänstens verksamhet är en drivkraft vilket innebär pedagogiskt arbete i grupper och FoU-cirklar för lärande och utveckling med praktiker. Att lära sig sitt yrke med ianspråktagande av flera kunskapskällor är en utmaning för socialtjänsten. Implementeringskunskap är centralt och också ett av Karins områden. I avhandlingen diskuteras implementering i relation till den typ av organisation som socialtjänsten är och vilka förhållanden som då är av särskild vikt att beakta.

Andra frågor som Karin arbetat med rör kvalitetsutveckling och kvalitetssärking. Hur kan socialtjänstens beskriva sina tjänster och säkra innehållet i dessa. Hon använder därmed tjänsteforskningens begreppsapparat. Förutom detta har hon genomfört många utvärderingar på uppdrag, såväl mindre som mer omfattande.

Karin anlitas ofta som föreläsare i evidensbaserad praktik, vad det betyder i praktiskt arbete, barn och familjer i missbruk, om implementering och om barns delaktighet m.m. och anlitas som föreläsare i socionomprogrammet.

Hon var styrelsemedlem i Forsa riks, 2014 - 2016 Förbundet för forskning i socialt arbete (http://www.forsa.nu/).

Karin är också medlem i nätverket Barn som anhöriga som håll samman av Nationellt centrum Anhöriga med säte vid Linnéuniveristetet i Växsjö.http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/natverk/forskarnatverket-barn-som-anhoriga/

Karin är teamleader för det svenska teamet i ett internationellt nätverk, inom det sociala området, Evidence informed practice etablerades 2009. Det består av ett antal team, snarare än enskilda medlemmar, från Australien, Irland, England, Skottland, USA, Kanada, Sverige och Finland. Nätverkets fokus är hur man kan bidra till en evidensbaserad, eller evidensinformed praktik med beaktande av olika typer av kunskap i socialt arbete.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.