Maria Eklund Heinonen

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
maria.eklund[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1285
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i svenska med särskild inriktning mot svenska som andraspråk. Under vårterminen 2019 är jag tjänstledig och nås på följande e-postadress: maria.eklund.heinonen@sh.se

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Undervisning

Jag har undervisat på olika kurser och nivåer, främst inom ämnet svenska som andraspråk, dels på kurser som riktar sig till andraspråksinlärare, dels på kurser för lärare i svenska som andraspråk. Jag har också handlett examensarbeten på- grund och avancerad nivå samt doktorander. Dessutom har jag arbetat som handledare i Språkverkstaden och är intresserad av studenters akademiska litteracietet. Under åren 2012 till 2014 hade jag en postdoktorstjänst vid Södertörns högskola i högskolepedagogik med inriktning mot kommunikation. Då undervisade jag på högskolepedagogiska kurser vid Enheten för högskolepedagogik, bl.a. på kurser om att handleda examensarbeten, utveckla studenters litteracitet samt att arbeta med flerspråkiga studenter.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen är andraspråksinlärning och flerspråkighet, framförallt bedömning av språkfärdighet, grammatisk språkutveckling, andraspråkssamtal i högskolemiljö samt akademisk litteracitet.
Min avhandling, Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråkinlärare (2009), handlar om grammatisk språkutveckling i ett processbarhetsperspektiv. I studien undersöker jag muntliga språktester för andraspråksinlärare. Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande test som riktar sig till presumtiva högskolestudenter som fått sin förutbildning utomlands och som vill studera i Sverige. Vad är det som gör att en testtagare godkänns på Tisus medan en annan underkänns?
Det jag främst intresserar mig för är den grammatiska förmågans betydelse för resultatet på testet. Hur skiljer sig den godkända testtagarens förmåga att använda grammatiska strukturer från den underkändas? För att beskriva språkutvecklingen använder jag mig av processbarhetsteorin, enligt vilken grammatiken i andraspråksinlärarens språk växer fram i en särskild ordning, i steg för steg som bygger på varandra.
Efter disputationen 2009 har jag arbetat jag med ett projekt som utgår från resultaten i min avhandling, där jag jämför den grammatiska utvecklingsnivån hos andraspråkinlärare i muntlig och skriftlig produktion.
Under åren 2012-2014 har jag varit tjänstledig och arbetat med ett postdoktorsprojekt i högskolepedagogik med inriktning mot kommunikation vid Södertörns högskola, där jag undersöker andraspråkssamtal i högskolemiljö. Det jag främst intresserar mig för är strategier och resurser som främjar studenters muntliga akademiska litteracitet, med utgångspunkt i forsksningsfältet academic literacies. Det material jag undersöker består dels av testsamtal inför högskolestudier, dels av inspelade uppsatsseminarier.
De senaste åren har jag främst intresserat mig för studenters akademiska litteracitetsutveckling på olika sätt. Uttalade satsningar på breddad rekrytering har medfört mer heterogena studentgrupper, vilket ställer ökade krav på högre utbildning att möta nya studenters behov. En viktig aspekt av akademisk litteracitet som jag ägnat mig åt är ämnesintegration, dvs. studenters möjligheter att utveckla akademisk litteracitet inom ramen för sina ämnesstudier. En annan viktig aspekt är flerspråkiga studenters villkor och förutsättningar. Dessa studenter kan ha en dubbel uppgift, då de ofta bedriver sina studier på ett andraspråk. Här arbetar jag för närvarande i ett projekt som undersöker dessa villkor, samt vilka normer som omgärdar det akademiska skrivandet, hur dessa uttrycks och hur de förmedlas till och uppfattas av studenterna.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.