Maria Schildt

universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap

E-post:
maria.schildt[AT-tecken]musik.uu.se
Telefon:
018-471 6250
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan 2016 anställd som lektor vid Institutionen för musikvetenskap. 2014-17 medverkade jag i ett projekt kring Dübensamlingen - en av de största bevarade samlingarna med musik från andra hälften av 1600-talet och det tidiga 1700-talet. 2012-17 ingick jag i det STINT-finansierade forskningsnätverket "Musical-Cultural Exchange". Från 2018 arbetar jag tillsammans med Lars Berglund med ett forskningsprojekt kring fransk och italiensk musik i norra Europa, ca. 1650-1730 finansierat av RJ.

Mina kurser

Forskning

Min vetenskapliga verksamhet rör sig inom fältet tidigmodern musikhistoria. Jag har särskilt intresserat mig för frågor kring musikutövning, kulturell transfer, appropriering, anpassning och frågor kring periferi/center. Metodologiskt har jag varit intresserad av studiet av bevarade musikalier som artefakter och genom dessa kunna möjligheten att närma sig och dra slutsatser kring hur musik förmedlades, anskaffades, genom vilka nätverk och sociala strukturer, och utformingen av den samtida musikaliska utövningen och praxisen. Mitt avhandlingsprojekt under 2008–2013 behandlade det svenska kungliga hovets musikutövning. Avhandlingen Gustav Düben at Work: Musical Repertory and Practice of Swedish Court Musicians, 1663–1690 behandlar olika aspekter av respons på kulturell transfer, framför allt olika anpassningsprocesser med föregående identifikation och undersökningar av olika repertoarområden och samtida praktiker. En förutsättning för projektet har varit den omfångsrika och välbevarade Dübensamlingen, nu i Uppsala universitetsbibliotek. Att få svar på de många tidigare olösta frågorna kring samlingens historia, dess ursprungliga struktur och avgränsning har varit nödvändigt. Andra frågor som tidigare också har varit olösta och underforskade är vilken funktion, karaktär, status och användning samlingen ursprungligen hade. Avhandlingsprojektet ledde till att betydelsefulla klargöranden kunde göras avseende dessa frågor. Delar av avhandlingsarbetets resultat har under åren 2014–15 blivit implementerade i The Düben Collection Database Catalogue. Det gäller till exempel attribueringar av ett betydande antal tidigare anonyma kompositioner, konkordanser mellan handskrifter och tryck och en ny avgränsning av samlingen gentemot bibliotekets övriga musikalier. En av avhandlingsprojektets resultat har varit fastställandet av proveniensen gällande den stora samling fransk scenisk musik som finns i universitetsbiblioteket, en förutsättning för vidare forskning kring detta material.

Andra forskningsområden:

  • French Stage Music at the Royal Swedish Court, c. 1690-1726.
  • Italian Music Appropriated for Protestant Europe: the Role of Madeleine and Marie Phalèse in Antwerp, 1629–75.
  • Italian Music at the Swedish Royal Court of Queen Christina, 1652-64.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.