Siv-Britt Björktomta

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
siv-britt.bjorktomta[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 7804
Mobiltelefon:
070-4250861
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Nyckelord: barn och familj hedersrelaterat våld och förtryck socialtjänsten och sociala medier olika former av våld

Siv-Britt Björktomta är socionom och disputerade 2012 vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet med avhandlingen: Om patriarkat motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum. Avhandlingen är en av de första som hedersrelaterat våld och förtryck. Björktomta undersöker hur tjejer med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som utsatta flickor i patriarkala familjer/utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck själva beskriver och hanterar sin livssituation. Björktomta har intervjuat elva tjejer mellan 16-20 år som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Fokus för undersökningen är tjejernas strategier för att hantera motsättningar mellan normer i familjerna och i det omgivande majoritetssamhället. Genom att analysera möjligheter och begränsningar för det motstånd som dessa tjejer gör synliggör Björktomta rådande ordningar och möjliga alternativ, men också konsekvenser av deras motstånd.

Björktomta har varit universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och forskare vid FoU Nordväst, Sollentuna innan hon hösten 2016 kom till sociologiska institutionen och socionomprogrammet, Uppsala universitet. Sedan hösten 2017 är hon programansvarig för socionomprogrammet,

Från årsskiftet 2017/18 är Björktomta föreståndare för det nybildade Centrum för Socialt arbete (CESAR). CESAR är en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö med ansvar för forskning, forskarutbildning och utbildning på grund-och avancerad nivå i socialt arbete.

Kärnan i mitt forskningsområde är familjerelationer med kön och generation som maktdimensioner.

Min forskning rör sig inom två spänningsfält där det första handlar om generation och rör förhållandet mellan föräldraauktoritet och barns beroende och utsatthet. Det andra spänningsfältet handlar om kön och avser konflikter mellan mäns överordning och kvinnors underordning. Frågor som intresserat mig särskilt handlar om föräldra-barnrelationen. Hur olika former av föräldramakt/auktoritet kan utövas i relationen till barn samt hur barn upplever föräldramakt/auktoritet. Vilka strategier används för att hantera motsättningar mellan normer i familjen och i det omgivande majoritetssamhället. Mitt forskningsområde rör fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck och här samarbetar jag med forskare från Norge, Danmark, Finland och England.

Ett nyare forskningsområde handlar om det digitala samhället och socialtjänstens förhållningssätt till sociala medier. Den digitala tidsåldern med en ökande användning av internet och sociala medier medför nya utmaningar för socialt arbete, och i synnerhet för socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Internetvärldens sociala dynamik behöver finnas med när samhället drar upp riktlinjer och socialtjänsten utvecklar arbetssätt kring barns- och ungas psykosociala hälsa. Detta forskningsspår är knutet till det internationella forskarnätverket Navigating Knowledge Landscape.http://knowledge-landscapes.hiim.hr/

Ett annat område handlar om socionomstudenternas lärande och deras väg till yrkeslivet. En del ligger i skärningspunkten mellan socialt arbete och pedagogik och handlar om gruppen socionomstudenters lärandeerfarenheter av att utveckla sitt skrivande, hur de definierar socialt arbete samt deras upplevelser av PPU-momentet för byggandet av en professionell identitet. En annan del handlar om socionomstudenters väg från utbildning till ett hållbart arbetsliv.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Siv-Britt Björktomta
Senast uppdaterad: 2021-03-09