Organisation and staff

Lennart Räterlinck

doctoral student at Institute for Housing and Urban Research

Email:
lennart.raterlinck[AT-sign]ibf.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

Short summary of doctoral research project

Räterlinck's research interests include urban sociology, social and cultural theory, critique of ideology, Lacanian psychoanalysis, and Hegelian philosophy. His doctoral research project, with the preliminary title Anathema, revolves around the theoretical framework developed by the Slovenian philosopher and psychoanalyst Slavoj Žižek. By using this framework, consisting of a reactualization of Hegel, and a Marxian critique of ideology, both mediated through Lacanian metapsychology, in relation to sociology, Räterlinck pursues a twofold aim:

(1) to develop a sociological theory of the Neighbour. Here the main purpose is to show the importance of the notion of jouissance for the understanding of how political antagonisms work, in particular for the understanding of racism;

(2) to show, in contrast to, on the one hand, radical social constructionist perspectives, and, on the other, theories of what could be called naïve realism, the importance of the Real (as conceptualized by Lacan and Žižek) in relation to sociological theory.

 

A. Publikationer

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). ” Med janusansiktets anletsdrag, i hängivelsen till livet och döden”. Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 96-101. 

Räterlinck, Lennart. E. H. (2015). "Den disciplinerade människan: Om övervakning, biomakt och självreglering". Tidskriften Ikaros, nr 1, 31-33.

Räterlinck, Lennart E. H. (2015). "TIQQUN, Teorin om Bloom". Sociologisk Forskning52 (2), 197-198. 

Hübinette, Tobias & Räterlinck, Lennart E. H. (2015). ”Slavauktioner, gulinghumor och black face-konst”. Glänta, nr. 1, 73-81.

Räterlinck, Lennart E. H. (2015). "Alltjämt väntandes på metamorfosen". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 103-108.

Räterlinck, Lennart E. H. (2015). Tystnadens språk. Mariestad: Miders Förlag.

Hübinette, Tobias & Räterlinck, Lennart E. H. (2015). ”Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden". Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 20 (6), 501-514.

Räterlinck, Lennart E. H. (2014). "Den talande tystnaden och paradoxens konst". Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 1-2, 137-141.

Räterlinck, Lennart E. H. (2012). "Sara Westin, Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie av stadsplaneringens paradoxer". Sociologisk Forskning, 49 (4), 356-358.

Räterlinck, Lennart E. H. (2012). "Carina Listerborn, Irene Molina & Diana Mulinari (red.), Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd". Sociologisk Forskning49 (1).

Räterlinck, Lennart E. H. (2012) "Kampen för ett bättre samhälle är allas vår kamp: Om sociologi och synliggörandet av det förgivettagna". Humaniorabloggen. Länk: http://www.unt.se/bloggar/humaniorabloggen/?blog=1551502

Länk till fulltext: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:530201

Räterlinck, Lennart E. H. (2011). "Olli Pyyhtinen, Simmel and the 'Social'". Sociologisk Forskning48 (4), 71-73.

Räterlinck, Lennart E. H. (2011). "Roland Paulsen, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin". Sociologisk Forskning48 (1), 68-70.

Räterlinck, Lennart E. H. (2011). ”Men vad är det de gör? Jonathan Potters diskursiva psykologi”, i Jonas Lindblom & Jonas Stier (red.). (2011), Det socialpsykologiska perspektivet, (s. 211-229). Lund: Studentlitteratur.

Räterlinck, Lennart E. H. (2010). "Adrian Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations. The Cadence of Change". Sociologisk Forskning47 (3), 87-89.

Räterlinck, Lennart E. H. (2010). "Slavoj Žižek, First as Tragedy, Then as Farce". Sociologisk Forskning, 47 (2), 116-118.

Räterlinck, Lennart E. H. (2010). "Pierre Rosanvallon, Demokratin som problem". Sociologisk Forskning, 47 (1), 100-102.

Räterlinck, Lennart E. H. (2009). "Mats Börjesson & Alf Rehn, Makt". Sociologisk Forskning, 46 (2), 56-58.

Räterlinck, Lennart E. H. (2008). "Motsatser och överskridande. Om dualismens dilemma, den omöjliga observatören och befrielse bortom åtskiljande", i Sverre Wide, Fredrik Palm & Misheva Wessela (red.). (2008), n()n()a()g()e()n()t(). Om kunskap, kärlek och ingenting särskiljt, (s. 101-129). Uppsala: Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen. 

Länk till fulltext: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fuu.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A317190%2FFULLTEXT01&ei=oLZYUNu6M6nU4QS0gYGQCw&usg=AFQjCNE058cXPYiylsj9AmShHJBPF5J84A

 

B. Kommande publikationer

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). Oting. Mariestad: Miders förlag.

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). ”’Intill den totala avsaknaden av jag’: Anmärkningar om kärleken och svårigheten att älska vår nästa”. (Kapitel i antologi som kommer ges ut av Tankekraft Förlag. Antologin samlar ett antal texter presenterade vid ett symposium om Lacan, Södertörns Högskola, oktober 2015)

Räterlinck, Lennart E. H. & Erik Bryngelsson (red.). (2016). Att läsa Lacan. Stockholm: Tankekraft Förlag. 

Räterlinck, Lennart E. H. (2016). "Sara Westin, Planerat, alltför planerat: En perspektivistisk studie av stadsplaneringens paradoxer", Häften för kritiska studier.

Räterlinck, Lennart E. H. (2017). “Från motsatsernas spel till paradoxernas lek: Om friheten, språket och jagets illusioner". (Bokkapitel som ingår i ett bokprojekt inom forskargruppen ”Sociala kategoriseringar” vid Mälardalens Högskola)

Räterlinck, Lennart E. H. (2017). Den diskursiva psykologin: Teori och metod. Lund: Studentlitteratur. (Läromedel/kurslitteratur)

 

C. Översättningar

Medöversättare av Slavoj Žižek, The Year of Dreaming Dangerously. Tankekraft förlag, 2013.

Från engelska till svenska: Slavoj Žižek, "Why Obama is more than Bush with a human face" (2012). "Varför Obama är någonting mer än Bush med ett mänskligt ansikte". [Översättning åt European Graduate School.] http://www.egs.edu/faculty/slavoj-zizek/articles/varfor-obama-ar-nagonting-mer-an-bush-med-ett-maenskligt-ansikte/

Från engelska till svenska: Judith Butler, "Final remarks on my controversial remark" (2012). "Slutliga anmärkningar om min kontroversiella anmärkning". [Översättning åt European Graduate School.] http://www.egs.edu/faculty/judith-butler/articles/slutliga-anmarkningar-om-min-kontroversiella-anmarkning/

Från engelska till svenska: Judith Butler, "Judith Butler responds to attack: 'I affirm a Judaism that is not associated with state violence'" (2012). "Judith Butler svarar på angrepp: 'Jag hävdar en judendom som inte är förknippad med statligt våld'."  [Översättning åt European Graduate School.] http://www.egs.edu/faculty/judith-butler/articles/jag-haevdar-en-judendom-som-inte-aer-foerknippad-med-statlig-vaald/

Från engelska till svenska: Judith Butler, "Desire, Rhetoric, and Recognition in Hegel's Phenomenology of Spirit". "Begär, retorik och erkännande i Hegels Andens fenomenologi", i Anders Bartonek & Anders Burman (red.), Att läsa Hegel. Stockholm: Tankekraft förlag, 2012, s. 206-253.

Från engelska (och tyska) till svenska - Olli Pyyhtinen, "Bivalent and trivalent socio-logic. Georg Simmel's sociological arithmetic." "Bivalent och trivalent sociologik. Georg Simmels sociologiska aritmetik", i Christian Abrahamsson, Fredrik Palm & Sverre Wide (red.). (2011), Sociologik – Tio essäer om socialitet och tänkande. Stockholm: Santérus förlag, s. 243-271.

 

D. Undervisning

1. Undervisning vid Mälardalens Högskola (VT15 t.o.m. VT16):

”Forskningsprocessen” (VT16)

Kursansvarig. Metodkurs på A-nivå, 7,5 hp. Kursen omfattar kvalitativa och kvantitativa metoder.

”Socialpsykologiska forskningsområden” (VT15, HT15 & VT16)

Kursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 7,5 hp. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i sociologi med särskild inriktning mot socialpsykologi. Under kursen ges en översikt över tre socialpsykologiska forskningsområden: kultur, emotioner och identitet.

”Sociologi: Sociala perspektiv på kommunikation” (VT16)

Delkursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 3 hp. Ingår i kursen ”Kommunikation”. Kursen fokuserar på frågor som rör hur vi samspelar med varandra mellan olika kulturella sfärer (interkulturell kommunikation) och hur våra interaktioner kan kopplas till olika maktordningar (både på mikro- och makronivå).

”Uppsatsrelaterad ämnesfördjupningskurs i sociologi inom samhällsvetenskapliga programmet”

Delkursansvarig, C-nivå. Kursen syftar dels till att studenten ska få tillfälle att öva sig i att självständigt planera, genomföra och skriftligen redovisa en empirisk studie av något samhällsfenomen (alternativt analysera aspekter på sociologisk teori eller metod) och dels till att studenten ska få möjligheter att öka sin förmåga till konstruktivt utbyte av idéer och kritik.

”Hälso- och sjukvårdsområdets sociala förutsättningar” (HT15)

Delkursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 3 hp. Ingår i kursen ”Hälsa ur ett beteendevetenskapligt perspektiv”. Kursen belyser sociologiska perspektiv på begreppen hälsa, sjukdom och välbefinnande samt bl.a. hälso- och sjukvårdsområdets sociohistoriska förändringar i relation till välfärdspolitik och marknadisering.

“Samtalets retorik” (HT15)

Kursansvarig. Teorikurs, B-nivå, 7,5 hp. Kursen syftar till att ge kunskaper om samtal och social interaktion som har relevans i beteendevetenskaplig praktik. Fokuserar på ämnena retorik, samtalsanalys och diskurspsykologi.

”Socialpsykologiska perspektiv (I)” (HT15)

Kursansvarig. Teorikurs, A-nivå, 7,5 hp. Kursens övergripande teman utgörs av interaktion, identitet och kultur. I anslutning till dessa ger kursen grundläggande kunskaper om tre centrala socialpsykologiska perspektiv: symbolisk interaktionism, socialkonstruktionism och existentiell socialpsykologi.

”Orienterande kvalitativ samhällsvetenskaplig metod” (HT15)

Kursansvarig. Metodkurs, D-nivå, 2,5 hp. Kursen är en förberedande kurs i kvalitativ metod inom magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv. Kursen syftar till att studenten ska repetera och utveckla grundläggande kunskaper i kvalitativa forskningsmetoder.

”Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod” (VT15 & VT16)

Kursansvarig. Metodkurs, C-nivå, 7,5 hp. Kursen syftar till att studenten ska inhämta kvalificerad kunskap om kvalitativa metoder med relevans för ledarskap och arbetsliv. Under kursen ges en översikt över sex metodologiska perspektiv: fenomenologi, narrativ analys, grundad teori, fallstudier, etnografi och diskursanalys.

C-uppsatser (kandidatuppsatser)

Handledning av 11 st under perioden VT15-VT16.

Examinator för 12 st under perioden VT15-VT16.

 

2. Undervisning vid Uppsala Universitet (HT10 – HT13):

“Socialpsykologisk teori – modern och senmodern identitet”

Kursansvarig, B-nivå, 7,5 hp.

”Symbolisk interaktionism”

Kursansvarig, B-nivå, 7,5 hp.

“Modern social teori”

Kursansvarig, B-nivå, 7,5 hp.

“Samhällsvetenskaplig metod”

Kursansvarig, A-nivå, 7,5 hp. Ansvarig för delmomenten vetenskapsteori och kvalitativ metod.

C-uppsatser (kandidatuppsatser)

Handledning av 2 st, HT10.

 

3. Undervisning innan ovanstående perioder:

Mälardalens högskola, VT10

”Sociologiska perspektiv – samhällets stabilitet och förändring”

Kursansvarig, A-nivå, 7,5 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper om klassiska och moderna sociologiska perspektiv. Särskild vikt läggs vid moderniseringsprocessen och frågor rörande arbete, konsumtion och globalisering.

 

E. Presentationer vid konferenser, workshops och dylikt

2017, "Wittgensteins hus: Om språket och det osägbara". Föredrag vid symposiet "Varför tänka? Samtal om filosoferandet". Torshälla Antikvariat, 11 mars 2017, arrangerat av Tryggve Lundh och ABF.

2015"'Intill den totala avsaknaden av jag': Om kärleken och svårigheten att älska vår nästa". Presentation vid Södertörns Högskola, 9 Oktober, 2015. Symposium rörande lacansk teoribildning (”Vem är rädd för Lacan? Heldagssymposium kring Lacans aktualitet, framför allt de filosofiska och kulturkritiska dimensionerna i hans verk”), arrangerat av Institutionen för kultur och lärande.

2015"Den dödliga närheten: Om kärleken, hatet och mötet med den Andre". Föreläsning på Månteatern, Lund, 2 mars, 2015, inom föreläsningsserien ”Våld: Lust, aggression och din dödsdrift”, arrangerad av Aning - Förening för filosofi och psykoanalys i samarbete med Månteatern och Folkuniversitetet.

2012”Sociologi och samhällets kritiska självförståelse”. Öppningstal vid SDR:s årsmöte (Sociologer för Maktanalys och kritisk Samhällsdebatt).

Länk till fulltext: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:511071

2011, Presentation av paper på ämnet "Can We Love Our Neighbour? Enjoyment, Ideology, and the Monstrosity of the Other". IMER-konferens: "Motstånd och särskiljandets praktik - rasism och antirasism då och nu", 17-18 november 2011, Arbetets museum, Norrköping.

Länk till abstract: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:511070

2011"The Thrill of the Real: Enjoyment and the Void of the Subject". Workshop i sociologisk socialpsykologi (WoSSP), 22-23 juni 2011, ITS, Högskolan i Skövde.

 

F. Uppdrag

Medgrundare till Sällskapet för lacansk psykoanalys (The Association for Lacanian Psychoanalysis [ALP]). Oktober 2012-

Styrelseledamot, Sociologer för Maktanalys och kritisk Samhällsdebatt (SDR). Period: VT12-VT13.

Koordinator för Panoptikon (Allmänsociologiskt seminarium vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet). Period: HT10-HT13.

Doktorandrepresentant för sociologiska institutionen, Forskarutbildningsnämnden (FUN), Uppsala Universitet. Period: HT11-HT12.

Doktorandrepresentant, Institutionsstyrelsen, Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. Perioden HT11-HT12.

Representant för ämnet sociologi, Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR). Period: HT11-HT12.

Skribent för Humaniorabloggen (representant för ämnet sociologi), skapad i samarbete mellan Upsala Nya Tidning och SALT: Forum for Advanced Studies in Arts, Language and Theology, Uppsala University). Period: VT12.

 

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.