Bengt Nordberg

professor emeritus at Department of Scandinavian Languages

Email:
Bengt.Nordberg[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 1274
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Postal address:
Box 527
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Sociodialektologi, variationslingvistik, historisk sociolingvistik, språkvård och språkplanering, modern svenska, samtalsforskning, interaktionell lingvistik.

Pågående forskningsprojekt

  • Förändringsprocesser in samtida svenska
  • Talspråkskonstruktioner

Publikationer i urval

Recensenter och läsare. Stil- och ordstudier i några lyrikrecensioner. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 1.) Lund 1968

Böjningen av neutrala substantiv i Eskilstunaspråket. Utomspråkligt och inomspråkligt betingad variation. I: Nysvenska studier 1971 [pr. 1972] (51). 117–227. (Lic. treatise.)

Sociolingvistisk datainsamling. I: Talspråksforskning i Norden: mål – material – metoder. Red av Mats Thelander. Lund 1982. 92–119.

Det mångskiftande språket. Om variation i nusvenskan. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 14.) Malmö 1985

Om ungdomars samtalsstil. Några preliminära iakttagelser. I: Nysvenska studier 1984 [pr. 1985] (64). 5–27.

The Use of Onomatopoeia in the Conversational Style of Adolescents. I: The Nordic languages and modern linguistics 6. Proceedings of the Sixth International Conference of Nordic and General Linguistics in Helsinki, August 18–22, 1986. Red. av P. Lilius & M. M. Saari. M Helsingfors 1987. 265–288.

Aims of Research and Methodology. I: Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society. Vol. 2. Ed. by U. Ammon, N. Dittmar & K.J. Mattheier. Berlin, New York 1988. 866–873

Samtal i institutionella miljöer. I: Svenskans beskrivning 16:1 (SIC 21a). Tema Kommunikation. Red. av Per Linell et al. Linköping 1988. 14–37.

Malmberg, Anna & Nordberg, Bengt: Language use in rural and urban settings. I: The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries. Red. av Bengt Nordberg. Berlin-New York 1994. 16–50.

Om det sociala i språket. I: Språk och Stil NF 4 (1995). S. 5–17.

Att studera pågående språkförändringar. I: Saga och sed 1999. 73–89.

On closings in alarm calls. I: Språk och stil 1999 (8). 65–103.

Sociolinguistic Research in Europe: Sweden part I.. I: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 1999 (13). 261–271.

Nordberg, Bengt & Sundgren, Eva: Från lokalspråk till standard i en mellansvensk stad – individuell eller generationell förändring? I: Folkmålsstudier 2000 (39). 239–255.

Nordic language history and sociolinguistics. I: The Nordic languages: An international handbook of the North Germanic languages. Vol. 1. Red. av Oskar Bandle et al. Berlin–New York 2002. 198–212.

Teleskopiskt tempus eller självkorrektion? I: Grammatik och samtal : Studier till minne av Mats Eriksson. Red. av Bengt Nordberg, Leelo Keevallik Eriksson, Kerstin Thelander & Mats Thelander. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) 2003. 173–188.

Sociolinguistic research in Europe : Sweden part II. I: Sociolinguistica : International yearbook of European sociolinguistics 2003 (17). 141–167.

Social stratification in the present-day Nordic languages I: Swedish. I: The Nordic languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol. 2. Red. av Oskar Bandle et al. Berlin–New York 2005. 1759–1771.

/ö/, /u/ och liknande vokaler. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 67.) Uppsala 2005. 123–135.

Om språksociologiska aspekter på språkhistorien. I: Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag vid ett internationellt symposium i Uppsala 20–22 januari 2006. Red. av Lennart Elmevik. (Acta Academiæ Regiæ Gustavi Adolphi 96). Uppsala 2007.

Redaktörskap

International Journal of the Sociology of Language 10: Sociolinguistic research in Sweden and Finland. The Hague 1976.

The Sociolinguistics of Urbanization: The Case of the Nordic Countries. Berlin–New York 1994.

Gunnarsson, Britt-Louise, Linell, Per & Nordberg, Bengt (eds.): The Construction of Professional Discourse. (Language in Social Life Series.) London & New York 1997.

Övriga uppdrag

Ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala

Korresponderande ledamot av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.