Organisation och personal

1.1.2 Personalansvarsnämnden

Ingår som en del av Konsistoriet

Handlägger och beslutar om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden eller i vissa fall från uppdrag samt om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning från tjänst eller läkarundersökning.

Ordf.: rektor
Ledamöter: prof. Agneta Bladh, prof. Dan I Andersson och studentrepresentant Fredrik Härlin
Personalföreträdare: univ.lekt. Per Sundman (SACO), forskn.ing. Marie Ols (ST-ATF), instr.makare Stefan Djurström (SEKO)
Huvudföredragande: universitetsdirektören
Sekr.: bitr. Arbetsjurist Anna-Lena Söderström

Kontakt

Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala