Organisation och personal

1.1 Konsistoriet

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter.
Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Ordf.: Carola Lemne
Vice ordf.: Gunnar Svedberg

Rektor: Eva Åkesson, professor

Ersättare för rektor som ledamot:
Anders Malmberg, prorektor, professor

Utsedda av regeringen (t o m 2017-04-30)
Docenten Carola Lemne
Entreprenören Birgitta Ed
Teknologie licentiaten Gunilla Fransson
Professor Uli Hacksell
Docenten Peter Luthersson
Fd. styresman Christina Mattsson
Professor Gunnar Svedberg
Verkställande direktör Johan Wall

Lärarrepresentanter: (t o m 2017-04-30)
Dan I Andersson, professor
Danuta Fjellstad, professor
Maria Strömme, professor

Suppleant:
Sven Widmalm, professor

Studentrepresentanter: (t o m 2017-06-30)
Caisa Lycken
Jakob Ekengard
Adam Sabir

Suppleanter:
Fredrik Hultman
Emelie De Geer

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt:
Ellena Papaioannou, serviceassistent (SEKO)
Per Sundman, univ.lektor (SACO)
Suzanne Borén-Andersson, systemansvarig (ST-ATF)

Suppleanter:
Tina Hedmo, universitetslektor (SACO)
Maria Berglund (SEKO)
Neil Ormerod, kursadministratör (ST-ATF)

Huvudföredragande:
Katarina Bjelke, universitetsdirektör

Sekreterare:
Linda Lundberg, akademisekreterare

Konsistoriet är tillika styrelse för stiftelser anknutna till Uppsala universitet, se avd. 43.

Kontakt