Tanja Joelsson

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
tanja.joelsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1644
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nyckelord: sustainable development hållbar stadsutveckling barn- och ungdomsvetenskap mobilitet samhällsplanering trafik genusvetenskap feministisk teori

Mina kurser

Biografi

I mitt nuvarande postdoktorprojekt (2015-2017) undersöker jag skolbarns vardagsmobilitet: dels hur de upplever sitt bostadsområde, dels hur de tar sig runt själva till och från skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Mer om projektet går att läsa på projektbloggen. En kort presentation av vad jag gör finns också i detta filmklipp.

Utöver postdoktorprojektet ingår jag även i två forskningsprojekt kring mobila förskolor (Lärande i staden: Tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik 2016-2019 samt Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor 2016-2019), där jag genomfört en inledande kartläggning av förekomst av mobila förskolor i Sverige samt utfört intervjuer med berörda förskolechefer kring den mobila verksamheten. Projekten leds av Katarina Gustafson och Danielle van der Burgt och finansieras av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Jag ingår i forskningsgruppen inom Barn- och ungdomsvetenskap och tillhör forskningsmiljön CLIP.

Jag är också delaktig i kollegiet (tidigare excellenscentret) GEXCEL, strand Violent Mobilities (inom Gender, Violence and Society) tillsammans med fil dr Dag Balkmar. Fokus inom detta strand ligger på kritiska studier av mobilitet i olika former.

Tidigare forskning

Våren 2013 disputerade jag vid Tema Genus, Linköpings universitet, inom kritiska studier av män och maskuliniteter. Jag ingick där i forskningsprojektet 'Doing Driving, Doing Design: Gender, Age and Transport Practices' (4D, finansierat av Vinnova, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet).

I min etnografiska avhandling studerar jag "Volvoraggare" i ett stadsnära samhälle i Sverige, där särskilt risktagande praktiker med motorfordon, såsom fortkörning och sladdande undersöks och analyseras i förhållande till ålder, kön, klass och plats. Unga mäns risktagande med motorfordon genererar ofta offentlig debatt som en trafiksäkerhetsfråga, vilket har resulterat i olika politiska förslag som t.ex. utegångsförbud eller höjning av körkortsåldern. Sällan är dessa föreslagna lösningar baserade på kritisk etnografisk forskning där intersektioner av ålder, kön, klass och plats studeras. Studien är baserad på etnografiskt fältarbete, det vill säga deltagande observation och informella och formella intervjuer med unga raggare, män och kvinnor, i åldern 15 till 19, samt intervjuer med elever från det lokala högstadiet och med personal på den lokala fritidsgården.

Studien har två övergripande syften. Det första syftet med studien är empiriskt: att synliggöra ett understuderat område av samtida ungdomskultur i Sverige - (Volvo) raggare. För att förstå hur raggarnas risktagande med fordon manifesteras, talas om och praktiseras, diskuterar avhandlingen kontexten för och effekterna av de risktagande praktikerna på materiell och diskursiv nivå. Det andra syftet är teoretiskt. Med hjälp av kontextualisering som ett analytiskt verktyg är ett av avhandlingens teoretiska bidrag en vidareutveckling av risktagande som ett situerat begrepp. Avhandlingen visar hur normer och föreställningar kring ålder, kön, klass och plats praktiseras på lokal nivå och belyser därmed de risktagande praktikernas sociala karaktär. Ett centralt analytiskt begrepp för att förstå raggarnas förhandling med plats är rumslig tristess, vilket påverkar deras konstruktion av personskap och deras sociala praktiker. Mot bakgrund av detta föreslår avhandlingen att situerat risktagande med motorfordon bör omformuleras som kränkningar, vilket ytterligare skulle utveckla förståelsen av ungdomars risktagande praktiker med motorfordon och bana väg för en mer mångfacetterad diskussion inom såväl teori som inom trafiksäkerhetspraktik och -politik.

Mina akademiska intresseområden är barn- och ungdomsvetenskap, geografi, mobilitetsstudier, feministisk teori (speciellt feministisk våldsforskning och/i relation till kritiska studier av män och maskuliniteter) och genusvetenskap.


Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.