Organisation och personal

Anna Samuelsson

kursledare vid Sociologiska institutionen, Övriga verksamma

E-post:
anna.samuelsson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr i sociologi med intresse för visuell-materiell kultur och museologi, miljö och hållbar utveckling. I avhandlingen I naturens teater analyserade jag samtida naturhistoriska utställningar och filmer. I pågående projekt, Zoo-mbies och Nature Morte, studerar jag hur djurs och människors kroppar har (re)konstruerats och (re)presenterats i ett urval naturhistoriska museer mellan 1800 och idag. I fokus ligger gränsdragningar och kategoriskapanden. Projektet finansieras av RJ.

 

Mina kurser

Biografi

Började att läsa konstvetenskap och historia och tog så småningom kandidatexamen. Fortsatte med sociologi. Parallellt med uppsatsskrivandet gick jag ett år på Bild- och formlinjen på Wik. Därefter tre terminer museologi och slutligen forskarutbildningen i sociologi. Direktlänk till avhandlingen: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:172709/FULLTEXT02.pdf

Jag intresserar mig för hur kulturella uttryck - exempelvis museer, bilder, byggnader, infrastruktur - formar och speglar samhället och kan därför beskrivas som en slags kultursociolog med intresse för miljö, kropp, liv och död. Jag är medlem i HumAnimal Group vid Centrum för genusvetenskap och har arrangerat doktorand/master-kurserna Representing Animals, Nature and Environment in Visual Culture (2009) och Human-Animal Studies: Representations and Practices (2010) i samarbete med Cefo vid Uppsala Centrum för Hållbar utveckling.

Undervisning: Hållbar utveckling och globalisering inom samhällsplanerarlinjen och samhällsplanerarprogrammet i Uppsala respektive Stockholm. Tidigare sociologi för lärare, miljösociologi samt vetenskapsteori och metod vid Gävle högskola. Jag har föreläst om min forskning vid i en rad sammanhang, exempelvis kursen Utställningsrummet vid UU, Global miljöhistoria och Människan & naturen vid Cemus (UU & SLU), Museologi vid SU, Fotohögskolan vid GU, Gälve konstcentrum samt Konstfack.

Jag var under hösten 2011 till våren 2012 gästforskare vid Medicinsk Museion, Köpenhamns universitet; under våren 2012 vid Center for Museologi, Aarhus universitet, samt hösten 2013 vid Museion och Critcial heritage studies vid Göteborgs universitet. Allt samband med mitt projekt om kroppar i museer.

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.