Organisation och personal

Hans Kronning

professor i romanska språk, ssk franska 08 vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
Hans.Kronning[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 2530
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
enligt överenskommelse

Kort presentation

Innehavare av lärostolen i romanska språk, särskilt franska. Hans Kronnings forskning ägnas främst modalitet, evidentialitet och konditionalitet i franska, men även i andra romanska språk (italienska, spanska, katalanska, portugisiska), ur ett semantiskt, pragmatiskt, variationslingvistiskt (och ofta komparativt) perspektiv. Den ägnas också åt att utveckla en modal teori för språklig polyfoni. Han invaldes 2008 som arbetande ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Akademiska meriter: FD, doc., prof. i franska 00

Nyckelord: italien romance languages french italian spanish semantics pragmatics variation conditionality modality evidentiality linguistic polyphony langues romanes français espagnol variation diaphasique variation diatopique variation diachronique conditionnalité modalité évidentialité polyphonie linguistique lingue romanze francese italiano spagnolo semantica pragmatica variazione diafasica variazione diatopica variazione diachronica condizionalità modalità evidenzialità polifonia linguistica lenguas romances francés español semántica pragmática variación diafásica variación diatópica variación diacrónica condicionalidad evidencialidad polifonía lingüística contrastive linguistics linguistique contrastive linguistica contrastiva lingüística contrastiva translation studies traductologie traductología traduttologia

Mina kurser

Biografi

 1. Under utgivning/In press/À paraître
 2. Kort CV på svenska
 3. CV en français
 4. https://www.researchgate.net/profile/Hans_Kronning
 5. https://uppsala.academia.edu/HansKronning
 6. https://www.cairn.info/publications-de-Kronning-Hans--45398.htm

 

1. UNDER UTGIVNING/IN PRESS/À PARAÎTRE

KRONNING, H., "Epistemic Modality and Evidentiality in Romance: the Reportive Conditional. Semantics and Variation", in Guentchéva, Z. (ed.), Epistemic Modality and Evidentiality in a Cross-Linguistic Perspective, De Gruyter.

KRONNING, H., "Mot nya djärva mål i den jämförande romanska språkvetenskapen. Om villkorskonstruktioner", in Romeborn, A. (ed.), Romanistiken i Sverige - tradition och förnyelse.

KRONNING, H., "Att översätta Proust till germanska och romanska språk - titel, incipit och excipit"

KRONNING, H., Constructions conditionnelles et discours rapporté. L’expression de l’attitude épistémique du locuteur dans les constructions conditionnelles rapportées en discours indirect (libre) au passé en français, en italien et en espagnol, ms, 143 pp., 2007.

 

2. KORT CV PÅ SVENSKA [EN FRANÇAIS CI-DESSOUS]

 • Hans Kronning är född den 7 maj 1953 i Stockholm. Föräldrar: Överläkare Eric Kronning och Ingrid Kronning (född Nordlund).
 • Slutbetyg från treårigt gymnasium, humanistisk linje, vid Nordanåskolan i Skellefteå 1972
 • Inskriven vid Uppsala universitet 1973.
 • Fil. kand. vid Uppsala universitet 1977.
 • Ämneslärarexamen (franska, svenska) vid Göteborgs universitet 1978.
 • Fil. dr i romanska språk 1994 vid Uppsala universitet.
 • Docent i romanska språk 1998 vid Uppsala universitet.
 • Förste amanuens 1979-1986 vid Uppsala universitet.
 • Tf universitetsadjunkt i franska 1981-1982 vid Uppsala universitet.
 • Assistent 1985-1987 vid Uppsala universitet.
 • Doktorand 1986-1990 vid Uppsala universitet.
 • Tf högskoleadjunkt i franska 1990-1991 vid Uppsala universitet.
 • Tf högskolelektor i franska 1992-1993 vid Uppsala universitet.
 • Tf universitetslektor i franska 1993-1996 vid Uppsala universitet.
 • Forskarassistent i romanska språk, ssk romansk språkvetenskap 1996-1999 vid Uppsala universitet.
 • Universitetslektor i franska 1996-2000 vid Uppsala universitet.
 • Professor i franska 2000-2008 vid Uppsala universitet.
 • Gästforskare vid det franska vetenskapsrådet (C.N.R.S.) med placering vid universitetet i Caen, Frankrike, 1991-1992.
 • Ordförande i Språkvetenskapliga fakultetens forskarutbildningsnämnd, ht 2000-vt 2002.
 • Stf prefekt vid Romanska institutionen ht 2001-vt 2002.
 • Ledamot av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2005-2011.
 • Ansvarig för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Modalitet, tempus och evidentialitet: konditionalis i modern franska, 2002-2004.
 • Forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien, 2005-2008. Tjänsten tillsatt av Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska akademien med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
 • Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 2001.
 • Medlem av den vetenskapliga kommittén för internationella kongresser (exempel): Prédication, assertion, information (Uppsala 1996), The International Cognitive Linguitics Conference, (Stockholm 1999), La médiation : marquages en langue et discours (Rouen 2000), Colloque international sur la temporalité verbale, les aspects, les modes et la modalité, Chronos 7 (Antwerpen 2006), Colloque international sur la notion de prise en charge (Antwerpen 2007), Les modalités du discours (Uppsala 2007), Dialogisme : langue, discours (Montpellier 2010), A contrario – De l’antonymie à la réfutation. Colloque international (Caen 2010), Modalité et médiation épistémiques (Uppsala 2010), Colloque international inter-langues « Les Modalités » (Rouen 2011), Argumentation, modalités et relations de discours (Uppsala 2011), Rapporter et être rapporté(e) : une affaire de genre(s) ? (Stockholm 2012), En commémoration d'Alf Lombard (Stockholm 2012), Parler les langues romanes/Parlare le lingue romanze/Hablar las lenguas romances/Falando línguas românicas GSCP (Stockholm & Uppsala 2014), Språk och värld (Stockholm 2015), XI Congresso degli italianisti scandinavi (Falun 2016), The Pragmatics of Negation: Aspects of Communication (Stockholm 2017).
 • Ledamot av redaktionskommittén eller den vetenskapliga kommittén bl.a. för Belgian Journal of Linguistics (Benjamins), SCOLIA Sciences Cognitives, Linguistique, Intelligence Artificielle, Strasbourg, Lexique, Lille (Presses universitaires du Septentrion), Travaux de linguistique, Bruxelles (Duculot), Cahiers de praxématique, Montpellier, Oxford Studies on Time in Language and Thought (Oxford University Press), Recherches Linguistiques, Metz (Centre d’Étude Linguistique des Textes et des Discours), Études linguistiques et textuelles (Université de Lorraine). Diverse referee-uppdrag, bl.a. för Journal of French Languages studies (Oxford University Press), Languages in Contrast (Benjamins), Revue de Sémantique et de Pragmatique (Orléans), Syntaxe & Sémantique (Caen), Studii de lingvistica (Oradea, Rumänien), Folia Linguistica (De Gruyter), Benjamins.
 • Gäst- och plenarföreläsningar bl.a. i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö [Sverige]; Helsinfors [Finland]; Köpenhamn, Aarhus, Odense, Roskilde [Danmark]; Bergen [Norge]; Paris (Paris III - Sorbonne Nouvelle, Paris IV - Sorbonne, Paris X, Lacito, CNRS), Caen, Rouen [Frankrike]; Neuchâtel, Fribourg [Schweiz]; Pavia [Italien]; Madrid [Spanien].
 • Thuréus-priset, historisk-arkeologiska klassen, för år 2006, utdelat av Kungl. Vetenskaps-Societeten för ”framstående forskningar rörande franskans modalsemantik, epistemiska uttryck och evidentialitet”.
 • Ledamot av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, 2007-
 • Professor i romanska språk, särskilt franska 2008 vid Uppsala universitet
 • Arbetande ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2008.
 • Ordförande i den filologiska avdelningen av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och vice ordförande i samfundet, 2009-
 • Editor för Studia Romanica Upsaliensia, Acta Universitatis Upsaliensis, 2009-, http://acta.mamutweb.com/Shop/List/-Studia-Romanica-Upsaliensia-ISSN-0562-3022/73/1
 • Utnämnd till Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 2010.
 • Ledamot och vice ordförande i Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp, 2011-2014.
 • Ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för språkvetenskap, 2012
 • Tillägnad festskrift 2013: Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Mélanges offerts à Hans Kronning à l'occasion de ses soixante ans (Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H. & Svensson, M., éds), Bern: Peter Lang 2013

 

3. CV EN FRANÇAIS

 • Né le 7 mai 1953 à Stockholm
 • Licencié ès lettres (langue et littérature françaises, littérature comparée, langues scandinaves, linguistique générale, italien, espagnol) à l’Université d’Uppsala en 1977.
 • Maître-assistant de linguistique française à l’Université d’Uppsala en 1979.
 • Chercheur associé au laboratoire de linguistique E.L.S.A.P (C.N.R.S, Université de Caen) 1991-1992.
 • Maître de Conférence de linguistique française à l’Université d’Uppsala en 1993.
 • Docteur ès lettres (langues romanes) à l’Université d’Uppsala en 1994.
 • Habilitation (langues romanes) à l’Université d’Uppsala en 1998.
 • Professeur (linguistique française) à l’Université d’Uppsala en 2000.
 • Président de la commission des études doctorales de la Faculté des Langues à l’Université d’Uppsala 2000-2002.
 • Vice-directeur de l’Institut des langues romanes de l’Université d’Uppsala 2001-2002.
 • Membre de la Société Royale des Lettres d’Uppsala en 2001.
 • Responsable du projet de recherche Modalité, temps et médiation épistémique : le conditionnel en français moderne, financé par le Conseil scientifique de Suède 2002-2004.
 • Chercheur à l’Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l’Histoire et des Antiquités en 2005. Responsable du projet Vers une grammaire des marqueurs épistémiques en français.
 • Membre du comité scientifique de colloques et congrès internationaux : Prédication, assertion, information (Uppsala 1996), The International Cognitive Linguitics Conference, (Stockholm 1999), La médiation : marquages en langue et discours (Rouen 2000), Colloque international sur la temporalité verbale, les aspects, les modes et la modalité, Chronos 7 (Antwerpen 2006) och Colloque international sur la notion de prise en charge (Antwerpen 2007), Les modalités du discours (Uppsala 2007), Dialogisme : langue, discours (Montpellier 2010), A contrario – De l’antonymie à la réfutation. Colloque international (Caen 2010), Colloque international inter-langues « Les Modalités » (Rouen 2011), Rapporter et être rapporté(e) : une affaire de genre(s) ? (Stockholm 2012), En commémoration d'Alf Lombard (Stockholm 2012), Parler les langues romanes/Parlare le lingue romanze/Hablar las lenguas romances/Falando línguas românicas GSCP (Stockholm & Uppsala 2014), Språk och värld (Stockholm 2015), XI Congresso degli italianisti scandinavi (Falun 2016), The Pragmatics of Negation: Aspects of Communication (Stockholm 2017).
 • Membre du comité de rédaction/de lecture de SCOLIA Sciences cognitives, Linguistique, Intelligence Artificielle (Strasbourg), Lexique (Lille), Travaux de linguistique (Duculot, Bruxelles), Cahiers de praxématique, (Montpellier), Belgian Journal of Linguistics (John Benjamins), Oxford Studies on Time in Language and Thought (Oxford University Press), Recherches Linguistiques (Centre d’Étude Linguistique des Textes et des Discours, Metz), Études linguistiques et textuelles (Université de Lorraine). Évaluateur également pour (entre autres) Journal of French Languages studies (Oxford University Press), Languages in Contrast (Benjamins), Revue de Sémantique et de Pragmatique (Orléans), Syntaxe & Sémantique (Caen), Studii de lingvistica (Oradea, Rumänien), Folia Linguistica (De Gruyter), Benjamins.
 • Conférences invitées : Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö [Suède] ; Helsinki [Finlande] ; Copenhague, Aarhus, Odense, Roskilde [Danemark] ; Bergen [Norvège] ; Paris (Paris III - Sorbonne Nouvelle, Paris IV - Sorbonne, Paris X, Lacito, CNRS), Caen, Rouen [France] ; Neuchâtel, Fribourg [Suisse] ; Pavia [Italie] ; Madrid [Espagne].
 • Prix Thuréus, décerné par la Société Royale des Sciences (Suède) en 2006.
 • Membre la Société Royale des Sciences (Suède) en 2007.
 • Professeur titulaire de la chaire de linguistique française et romane à l'Université d'Uppsala en 2008.
 • Membre de l’Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l’Histoire et des Antiquités en 2008.
 • Éditeur de Studia Romanica Upsaliensis, Acta Universitatis Upsaliensis, 2009-, http://acta.mamutweb.com/Shop/List/-Studia-Romanica-Upsaliensia-ISSN-0562-3022/73/1
 • Promu Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques en 2010.
 • Vice-président de la Commission de recrutement de la Faculté des langues de l'Université d'Uppsala, 2011-
 • Membre de la Commission pour les Sciences du langage de Vetenskapsrådet (le CNRS suédois), 2012
 • Hommages en 2013: Modalité, évidentialité et autres friandises langagières. Mélanges offerts à Hans Kronning à l'occasion de ses soixante ans (Norén, C., Jonasson, K., Nølke, H. & Svensson, M., éds), Bern: Peter Lang 2013

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.