Niklas Norén

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
niklas.noren[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2490
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag är lektor i didaktik och arbetar framförallt med svenskämnets didaktik, och med social interaktion i olika kommunikativa verksamheter. För närvarande forskar jag framförallt om yngre barns lärande och bruk av kommunikationsstödjande hjälpmedel i vardaglig interaktion, samt om yngre elevers ämnesspecifika och ämnesöverskridande samtalspraktiker i skolan. Jag undervisar på grund- och avancerad nivå, samt handleder på grund-, magister- och masternivå. Jag är ansvarig för inriktningen specialpedagogik inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Jag arbetar med att utveckla Speciallärarprogrammet, samt med en ansökan om examensrätt för Specialpedagogprogrammet. Jag ingår i forskargrupperna CLIP, STOLP, och PS. Jag ingår i forskarnätverket NISCI. Jag är webbadmin för forskarnätverket OFTI.

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen kretsar kring hur mening och sociala handlingar skapas och organiseras. Jag är intresserad av de (etno)metoder och resurser (språkliga och kroppsliga) som samtalsdeltagare använder för att skapa mening i samspel med andra i olika kommunikativa verksamheter, med ett särskilt intresse för ämnesspecifika samtalspraktiker i skolan. Jag arbetar med videodata från naturligt förekommande samtal i vardagliga och institutionella verksamheter och använder framförallt EMCA i analysarbetet.

Jag forskar om hur barn och ungdomar med t.ex. cerebral pares, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning lär sig och använder samtalsstödjande redskap i vardagliga aktiviteter.

Jag forskar även om grammatiska konstruktioners form, funktion och betydelse i vardagliga och institutionella samtal. Apokoinou eller pivåkonstruktioner skrev jag om i ett avhandlingsarbete som avslutades 2007. Jag har även forskat om frågehandlingar som multimodala kommunikativa projekt, responsiva/reaktiva frågor, pre- och postlokeringar, elliptiska yttranden, parentetiska inskott och satsflätor. Gemensamma frågor är vilka språkliga och kroppsliga resurser som dessa fenomen är uppbyggda av (deras inre syntax, i en vid mening), vilka lokala kroppsliga och språkliga kontexter de interagerar med (deras yttre syntax, i en vid mening), hur de organiseras sekventiellt, samt vilka lokala kommunikativa projekt de bidrar till att lösa tillsammans med andra deltagare, exempelvis organisation av deltagande , eller av ny och gammal information.

Jag forskar dessutom om affekt och emotioner i samtal och interaktion. Affekt betraktas inte som uttryck för inre mentala (kognitiva) emotiva tillstånd eller som en aspekt av enskilda språkliga och kroppsliga resursers betydelsepotential, utan som sociala handlingar som hanterar något i interaktionen mellan människor. Det emotiva betraktas som inbyggt in i ett pågående kommunikativa projekt (t.ex. i en lokal sekvens eller episod). Affekt görs relevant av något som inträffat innan och det hanteras av deltagarna i momentet eller sekvensen som följer.

Ett nyligen påbörjat projekt handlar att öka kunskapen om, samt utveckla ett metaspråk för, samtalandets betydelse för barns utveckling av olika ämnesspecifika språkandeformer i skolans årskurser 1-6. Tidigare forskning visar att ämnesspecifika språkandeformer kräver särskilda kompetenser av elever. Tidigare nationell och internationell forskning har framförallt fokuserat på skrivande och läsande i olika ämnen, medan forskning om samtalandes roll ännu är begränsad. Det huvudsakliga empiriska materialet kommer att vara videoinspelningar av klassrumsinteraktion, och analyser kommer att göras med en kombination av samtalsanalytiska och diskursanalytiska verktyg.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.