Organisation och personal

Ann Öhrberg

universitetslektor doc. vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Ann.Ohrberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6185
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • Prefekt vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2011–2016
  • Studierektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2006–2010
  • Docent i litteraturvetenskap 2008
  • Medlem i det pedagogiska mentorskollegiet vid Uppsala universitet sedan år 2008
  • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 2001

En utförligare CV kan laddas ned ovan.

Undervisningsintressen

Retorik, äldre litteraturhistoria (särsk. 16–1700-tal), kvinnliga författare, genus och andra maktaspekter, etik och retorik, religiös litteratur och religiös retorik

Forskningsintressen

Jag intresserar mig i min forskning främst för frågor som rör retorik och litteratur ur ett maktperspektiv. De frågor som ställs kretsar ofta kring de retoriska strategier som används av de som vill göra sina röster hörda, men som av olika skäl begränsas i det offentliga. Den största delen av min forskning är inriktad på 1700-tal där jag arbetat med olika former av texter och material som inte sällan förbisetts i litteraturhistorisk forskning, t.ex. tillfällesdiktning, politiska och religiösa texter. Mitt senast avslutade projekt behandlar samtalets retorik i den begynnande offentligheten ur ett genusperspektiv och inkluderar studier av essäpress och vittra samfund. För närvarande arbetar jag med väckelserörelsens arkivbildningar ur ett modernitets- och maktperspektiv.

Pågående forskning

  • Publikationer inom projektet och forskarnätverket ”Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811”, finansierat via Vetenskapsrådet 2014–2017. Ann Öhrberg är projektledare.
  • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (bok).
  • Gästredaktörskap (tills. med Tim Berndtsson, Otto Fischer och Annie Mattsson) för årsboken Sjuttonhundratal. Tema: handskriftskulturer och skrivpraktiker under det långa 1700-talet, kommande 2017.

Aktuella forskningssamarbeten

Publikationer i urval

”Den anonyma handen i arkivet”, Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johans Svedjedal (prel. titel), red. Andreas Hedberg, Jerry Mättää & Åsa Warnqvist (red.), Hedemora: Gidlunds förlag, 2016.

”Kunskap, makt, materialitet. Svenska arkiv 1727–1811 – en projektpresentation”, tills. med Tim Berndtsson, Otto Fischer & Annie Mattsson, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2015:1, s. 61–74.

Samtalets retorik. Belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal, Brutus Östlings förlag Symposion, kommande 2014. (Monografi)

”’Jag ska bussa Hundarnas Någon på mina fienders strupar’. Etik och retorik”, i Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Retorikförlaget, kommande.

”De dödas arkiv”, i Lychnos, temanummer Arkivet (gästred. Thomas Götselius & Otto Fischer), 2013.

 ”Tillfälleslitterära transformationer”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, temanummer tillfälleslitteratur, 2012:2/3.

”’Fasa för all flärd, konstlan och förställning’. Den ideala retorn inom 1700-talets nya offentlighet”, i Samlaren 2010.

”’A Threat to Civic Coexistence’. Forbidden Religious Literature and Censorship in Eighteenth-Century Sweden”, i Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture, Charlotte Appel & Morten Fink-Jensen (eds), Cambridge 2011.

”Bengt Lidner och moderniteten. En läsning av De Galne”, i Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år, Anna Cullhed, Otto Fischer, Roland Lysell & Ann Öhrberg (red.), Lund 2009.

“Imagery of God in Moravian Songs from Eighteenth-Century Sweden”, i Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900, Pernille Harsting & Jon Viklund (eds.), Nordic Studies in the History of Rhetoric, vol. 2, Copenhagen: NNRH, 2008.

”Den smala vägen till modernitet: retorik och människosyn inom svensk herrnhutism”, i Kyrkohistorisk årsskrift 2007.

Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, Skrifter utg. av Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 45, diss. Uppsala, Hedemora 2001. (Monografi)

Se även publikationer i DiVA nedan.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.