Ann Öhrberg

professor doc. vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Ann.Ohrberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6185
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • Professor i litteraturvetenskap 2017
  • Prefekt vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2011–2016
  • Studierektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen 2006–2010
  • Docent i litteraturvetenskap 2008
  • Medlem i det pedagogiska mentorskollegiet vid Uppsala universitet sedan år 2008
  • Doktorsexamen i litteraturvetenskap 2001

En utförligare CV kan laddas ned ovan.

Undervisningsintressen

Retorik, äldre litteraturhistoria (särsk. 16–1700-tal), kvinnliga författare, genus och andra maktaspekter, etik och retorik, religiös litteratur och religiös retorik

Forskningsintressen

Jag intresserar mig i min forskning främst för frågor som rör retorik och litteratur ur ett maktperspektiv. De frågor som ställs kretsar ofta kring de retoriska strategier som används av de som vill göra sina röster hörda, men som av olika skäl begränsas i det offentliga. Den största delen av min forskning är inriktad på 1700-tal där jag arbetat med olika former av texter och material som inte sällan förbisetts i litteraturhistorisk forskning, t.ex. tillfällesdiktning, politiska och religiösa texter. Mitt senast avslutade projekt behandlar samtalets retorik i den begynnande offentligheten ur ett genusperspektiv och inkluderar studier av essäpress och vittra samfund. På senare år har min forskning också inriktats på materialitet och för närvarande arbetar jag med väckelserörelsens arkivbildningar ur ett modernitets- och maktperspektiv. Kommande forskning rör psykisk funktionsvariation ur ett normkritiskt perspektiv.

Pågående forskning

  • Publikationer inom projektet och forskarnätverket ”Knowledge, Power and Materiality. Archives in Sweden 1727–1811”, finansierat via Vetenskapsrådet 2014–2017. Ann Öhrberg är projektledare.
  • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (bok).
  • Gästredaktörskap (tills. med Tim Berndtsson, Otto Fischer och Annie Mattsson) för årsboken Sjuttonhundratal. Tema: handskriftskulturer och skrivpraktiker under det långa 1700-talet, kommande 2017.

Aktuella forskningssamarbeten

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.