Organisation och personal

Eva Östlund-Stjärnegårdh

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
eva.ostlund[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Vårterminen 2015 blir min sista som lektor vid Institutionen för nordiska språk. Nu väntar ett annat liv som pensionär.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Fil. dr., universitetslektor. Tidigare projektledare för Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Gymnasielärare i svenska och engelska med 20 års undervisningserfarenhet.

Undervisning och seminarier

Undervisning huvudsakligen inom lärarprogrammet.
vt 2015
Svenska 1: Stil, text och tal 7,5 hp
Svenska 3: handledning på uppsatskurs
Svenska 4: uppsatskurs 15 hp
handledning av uppsatser och examensarbeten
VFU-besök
ht 2014
Svenska 1: Stil, text och tal 7,5 hp
Svenska 4: uppsatskurs 15 hp
Lärarlyftet, SvaC: Texter i skolan 7,5 hp
föreläsning på C-kursens Metod och teori
VFU-besök
 
 

Forskningsintressen

Bedömning, elevtexter, svenskämnet, textlingvistik, läsförståelse

Pågående forskningsprojekt

En jämförande studie av berättande texter från årskurs 5 och 6. Texter från det nationella provet i respektive årskurs.
 
Databas med elevtexter från 10 års nationella prov. Syfte: att studera progressionen mellan årskurs 5, årskurs 9 och gymnasiets B-kurs samt utveckling över tid.
 
Forskningstid 50 % vt 2011 för en studie av elevers läsning och hur det lästa kommer till uttryck i muntliga och skriftliga texter. En artikel om hur gymnasieelever användet det de läst i sina skrivna texter finns i konferensvolymen Les! Skriv! 1 från Akademika forlag i Trondheim.

Publikationer i urval

2012: Att läsa och sedan skriva. I: Skriv! Les! 1. Artikler fra den förste nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Red. av Synnöve Matre og Atle Skaftun. Trondheim: Akademika.
2005: Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva: Bedömning av elevtext. En modell för analys. Svenskämnet i år 8, 9 och gymnasiet. Stockholm: Natur och Kultur.
2002 Doktorsavhandling: Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymansieelevers texter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala unviersitet 57.) Uppsala. Finns i fulltext i Diva - se nedan Alla publikationer.

Övriga uppdrag

  • Föreläsare vid kommunala studiedagar och vid fortbildningskurser anordnade av Uppsala universitet och andra.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.