Isabelle Dussauge

gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
isabelle.dussauge[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en STS-forskare med svaghet för medicinhistoria, eller en medicinhistoriker med ett återkommande intresse för frågor om vetenskap, teknik, makt, epistemologi och visuell kultur.

Nu forskar jag om användningen av aborterade foster i vaccinforskning i Sverige på 1950- och 1960-talet. Vilka frågor eller praktiker blev föremål för etik i användningen av mänskliga foster för forskning? Vilka etiska dilemman växte fram eller ej, i konflikt med vilka värden, och varför?

http://medicalborders.se/

Mina kurser

Biografi

Efter en tid på KTH, LiU och på Centrum för genusforskning på UU är jag för närvarande forskare vid UU på Idé- och lärdomshistoria, där jag arbetar med ett delprojekt inom forskningsprogrammet Medicine at the Borders of Life, som leds av Solveig Jülich: http://medicalborders.se/

Där handlar mitt projekt om användningen av aborterade mänskliga foster i vaccinforskning och vaccinproduktion i Sverige på 1950- och 1960-talet. Dels försöker jag gräva upp vad forskarna faktiskt gjorde och hur de fick tag på de stora mängder foster som de behövde i sin forskning; dels försöker jag förstå huruvida denna forskning var kontroversiell eller ej (och varför).
Bakgrunden till dessa skeenden finns i 1950-talets stora satstningar på att bekämpa polioepidemier; i virologins etablering och dess metoder, inte minst metoder för att odla mänskliga vävnader. Vidare handlar det om abortpraktiker i förändring, och om etableringen av en infrastruktur för att förse virusforskningen med annan levande materia än laboratoriedjur.

Mina frågor rör etik innan den formaliseras på 1960-talet som den bioetik vi känner till idag som fokuserar på informerat samtycke. Vilka frågor eller praktiker blev föremål för etik i användningen av mänskliga foster för forskning? Vilka etiska dilemman växte fram eller ej, i konflikt med vilka värden, och varför?

Innan dess: Jag disputerade i april 2008 vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH. Avhandlingen heter Technomedical Visions: Magnetic Resonance Imaging in 1980s Sweden och utforskade relationen mellan nya medicinska avbildningsmetoden MR ("magnetkameran") och den medicinska blicken – praktiker, representation och kunskapsproduktion.

Jag har även arbetat med att dokumentera den tidiga datoriseringen av vården i Sverige och har intresserat mig för stora hälsokontrollförsök på 1960- och 1970-talen.

Mitt intresse för medicin, hjärna och sexualitet ledde mig till projektet Brain Desires / Hjärnbegär som var ett kritiskt utforskande av samtida hjärnforskning om mänsklig sexualitet och dess metoder. (Projektet Brain Desires finansierades av Vetenskapsrådet.) Berättelser om manlig och kvinnlig hjärna återkommer ofta i media. Likaså hjärnbilder av homosexualitet. Vad är sexualitet när det studeras som någonting av hjärnan? och varför stoppar vi (som samhälle) folk i en scanner för att säga något om vilka de är? Varför är vårt samhälle så förtrollat av hjärnan, genomsyrat av "hjärnbegär"? Jag utforskade hjärnforskningens syn på människan som njutningssubjekt, och försökt även utforska vår tids hjärnbegär, bio-voyeurism och letande efter sanning inne i människans hjärna. (med ett extra spår om neurofeminism, och dess försök att utforma en queerare hjärnforskning).

Jag har intresserar mig för frågor om värden och värderingar i medicin och biologi. Tillsammans med Francis Lee och C-F Helgesson gav vi ut en viktig antologi, Value Practices in Medicine and the Life Sciences.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.