Organisation och personal

Alexandra Petrulevich

forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
alexandra.petrulevich[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3422
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskare

Mina kurser

Biografi

 

Avhandlingsprojekt

Vad är ortnamnsanpassning? Vilka faktorer avgör valet av anpassningsstrategier och deras utformning? Hur gestaltar sig ortnamnsanpassning vid replikation (lån) och vid avskrivning? Det är några av de forskningsfrågor som besvaras i avhandlingen "Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn och vendiska ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga".

För att ringa in, beskriva och förklara fenomenet ortnamnsanpassning undersöks två typer av material, vendiska ortnamn i Knýtlinga saga och vendiska ortnamnsvarianter i sagans eftermedeltida avskrifter. Ortnamnsanpassning ska utifrån avhandlingens teoretiska utgångspunkter och resultat förstås som en process skild från fenomenet ortnamnsreplikation (ortnamnslån). Valet av anpassningsstrategier anses ligga innanför namnbrukarens domän, medan strategiernas utformning i de flesta fall styrs av målspråkets system.

I de replikerade vendiska ortnamnen kan man urskilja fonologiska, morfologiska, lexikala, onomastiska och semantiska anpassningar med och utan epexegetiska tillägg. Fonologiska anpassningar dominerar, vilket stämmer överens med resultaten av flera tidigare undersökningar. Vidare anpassning av de replikerade namnen i Knýtlinga sagas eftermedeltida avskrifter är visserligen obetydlig, men det är lexikal och onomastisk anpassning vid avskrivning som skrivarna då använder sig mest av.

Handledare: Staffan Nyström, Henrik Williams.

Forskningsintressen

 • Namnforskning, framför allt (ort)namn i språkkontakt, namnreplikation och namnanpassning
 • Nordisk filologi med inriktning mot namnforskning, framför allt variation i ortnamnsformer i handskrifter sedd utifrån skrivarens perspektiv
 • Fornisländska sagor, framför allt konungasögur, samt sagaöversättning
 • Runologi med inriktning mot namnforskning, framför allt problematiska ortnamn i runinskrifter
 • Nordisk och slavisk språkhistoria

Akademisk bakgrund

VT 2011: Påbörjad forskarutbildning vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

VT 2006: Masterexamen i lingvistik och översättningsvetenskap vid Udmurtiska statsuniversitetet, Ryssland.

Förtroendeuppdrag

 • Styrelseledamot i Isländska sällskapet, 2013–.
 • Valberedning, Doktorandföreningen Nordiska språk, VT 2014.
 • Ordförande i Doktoranföreningen vid Nordiska språk, läsåret 2012–2013.
 • Kassör i HDR, läsåren 2011–2013.
 • Valberedning, HDR, VT 2013.
 • Ordinarie representant i HDR för Institutionen för nordiska språk, läsåren 2011–2013.
 • Ordinarie representant i FUGA (Arbetsgrupp för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) för HDR, läsåren 2011–2013.
 • Representant i språkvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling, läsåren 2011–2013.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.