Organisation och personal

Ina Blind

forskare i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
ina.blind[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6541
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Filosofie doktor i nationalekonomi, Uppsala universitet, oktober 2015.

Forskningsområden: urbanekonomi, bostadsekonomi, transportekonomi

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2015 med avhandlingen "Essays on Urban Economics". I avhandlingen behandlas var hushåll väljer att bosätta sig i förhållande till varandra och i förhållande till urbana funktioner (böneutrop och kollektivtrafik) samt vilken betydelse närhet till kollektivtrafik har för individens ställning på arbetsmarknaden.

För närvarande arbetar jag inom projektet "Utvärdering av samhällsförändringar och offentlig politik med hjälp av databasen 'Den urbana bostadsmarknaden'”. Projektet är finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse och projektledare är Matz Dahlberg. Databasen "Den urbana bostadsmarknaden" innheåller information om de flesta bostadsförsäljningar som gjorts i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av databasen har vi goda möjligheter att, genom att kombinera traditionell hedonisk pristeorimed en kvasiexperimentell ansats, studera hur individer värderar olika saker som normalt inte prissätts på en marknad, t ex skolkvalitet, närhet till transportinfrastruktur och en etniskt blandad befolkning. Databasen kan också vara till hjälp för att utvärdera effekterna av politiska reformer riktade såväl mot bostadsmarknaden som mot andra politikområden. Slutligen kan vi med databasens hjälp analysera olika aspekter av bostadsmarknadens funktionssätt, t ex hur snabbt marknaden reagerar på ny information och vilken roll mäklare spelar.

Inom projektet arbetar jag för närvarande med att analysera data i syfte att få kunskap om hur den lokala prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige sett ut under de senaste åren och hur denna prisutveckling samvarierar med förändringar i den ekonomiska och socio-demografiska samansättningen i området.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.