Anne-Sofie Nyström

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
anne-sofie.nystrom[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 2234
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
Anne-sofie.nystrom[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2457
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

FD SOCIOLOGI

Anne-Sofie disputerade (2012) vid Uppsala universitet på en utbildningssociologisk avhandling som behandlade frågor om unga män, identitetsförhandlingar och underprestation. Hon är en antlitad föreläsare och anställd vid Uppsala universitet som lektor i barn- och ungdomsvetenskap och forskare i genusvetenskap.

Forskningsintressen:

- Utbildningssociologi, jämlik och likvärdig utbildning

- Social identitetsteori

- Intersektionen kön, klass, ålder

- Forskning om män och maskuliniteter

Mina kurser

Biografi

Forskning

För närvarande leder Anne-Sofie det treåriga forskningsprojektet ”Staging the successful student in higher education: A comparative study of men, masculinities, and self-worth protecting strategies in competitive contexts”. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2018, Dnr: 2014-2476).

I juni 2013 tilldelades hon Society for Research in Higher Education:s pris för Newer Researchers.

Avhandlingsstudien

Avhandlingsstudien Att synas och lära men inte synas lära (2005-2012) handlar om unga mäns identitetsförhandlingar i svensk gymnasieskola. Syftet med studien är att undersöka utbildningens betydelse för unga mäns självbilder och de identiteter som unga män tillskrivs. Frågeställningarna har belysts genom att studera högpresterande elevers interaktioner i gymnasieskolan, med syfte att dels öka kunskapen om hur maskuliniteter förhandlas i jämnåriggrupper, dels bidra till fördjupad förståelse av processer som leder till underprestation. Den utbildningspolitiska diskussionen om ”underpresterande unga män" i skolan utgör på så vis en fond till diskussionen. Studiens design är inspirerad av etnografisk metod och kombinerar deltagande observation med semistrukturerade intervjuer individuellt och i grupp. Urvalet bestod av förstårselever i två gymnasieklasser, både unga män och kvinnor, vilka läste Fordonsprogrammet respektive Naturvetenskapliga programmet. Valet motiverades av att elevrekryteringen till dessa program uppvisar betydande skillnader beträffande föräldrarnas klassposition.

Övrigt

Anne-Sofie har under och efter forskarutbildningen publicerat populärvetenskapliga texter och varit anlitad som föreläsare om jämlik och likvärdig utbildning, främst med fokus på frågan om "killars underprestationer". Dessförinnan har hon bland annat arbetat på Skolverket, vid Uppsala Studentkår och inom förskola.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.