Theres Bellander

forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
theres.bellander[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Akademisk bakgrund

  • FD i Nordiska språk, december 2010
  • Gymnasielärarexamen i svenska, svenska som andra språk och historia, 2003

Forskningsintressen

Etnografiskt inspirerad språkforskning, användning av tal och skrift i olika sociala sammanhang, teknikens betydelse för vardaglig interaktion, verksamhetsanalys, generationsspråk, språk och identitet.

Ålderspensionärers digitala språkbruk

Jag arbetar just nu med ett projekt som finansieras av språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet samt Erik Wellanders fond. Undersökningen syftar till att belysa ålderspensionärers kommunikation via datorer och mobiltelefoner. Målet är att studera svenska språkets utveckling och anpassning till ett samhälle där kommunikations­medier kan antas få en allt större roll. Generellt har ungdomar varit först med att ta till sig ny teknik och därför har tidigare forskning om internet och mobiltelefoni främst utgått från unga användare. Av flera skäl är det dock intressant att även studera äldre personers kommunikationsvanor. En viktig fråga är exempelvis huruvida äldre personer tar över yngres användar­mönster och språkbruk eller om de söker egna vägar i de digitala landskapen. Studien förväntas ge värdefulla insikter om vilken roll medierna spelar i äldre människors vardag samt vilken betydelse det har att de, till skillnad från ungdomar, har lärt sig hantera tekniken som vuxna.

Under hösten 2011 intervjuas personer med god dator- och mobil­telefon­vana. Deltagarna ombeds även att dela med sig av sina digitala texter, exempelvis mejl, sms, blogg- och diskussionsinlägg. Under senhösten 2011 och vintern 2012 kommer observationer av dator- och mobiltelefonkurser att genomföras. Intervjuer, observationer och insamlade texter ämnar tillsam­mans utgöra utgångspunkter för studier av ålderspensionärers bruk av digitala kommunikations­medier.

Min avhandling

Ungdomars dagliga interaktion. En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier.

I avhandlingen studeras gymnasieungdomars interaktion med olika personer via olika medier. Tre flickor och tre pojkar från en stadsskola, en landsortsskola respektive en förortsskola har observerats under en vecka vardera i skolan, i hemmet och vid fritidsaktiviteter. Materialet utgörs av fältanteckningar, video- och audioinspelningar samt texter som deltagarna har skrivit.

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomars språkbruk varierar i förhållande till olika kontexter. Undersökningen behandlar frågor om vilka verksamheter de deltar i, vilka medier de använder och hur dessa används samt hur de uttrycker sig muntligt och skriftligt i olika sammanhang och via olika medier. Undersökningen grundas i sociolingvistisk teoribildning och i verksamhetsteori. Materialinsamlingen har genomförts med etnografiska metoder, och verktyg till analyserna har hämtats från ett brett diskursanalytiskt område.

Studien uppmärksammar sambandet mellan vad ungdomar gör socialt och hur de interagerar. En växling av olika språkliga stilar synliggörs då samma personer studerats i olika kommunikativa verksamheter. Ungdomar framstår som en heterogen grupp som ägnar sig åt olika uppsättningar verksamheter. I undersökningen ifrågasätts rådande definitioner och kategoriseringar av ungdomars språkliga stilar och bruk av elektroniska medier. Undersökningen utmynnar i en komplex beskrivning av den dagliga interaktionen. Denna framträder som påverkad av ramarna för kommunikativa verksamheter, av mediernas tekniska förutsättningar samt av individuella faktorer. I samtalsturer, chattinlägg och SMS väljer ungdomarna resurser ur sina individuella språkliga repertoarer för att genom interaktionen uppnå särskilda mål eller konstruera vissa roller.

Publikationer

Bellander, Theres (kommande): "Hö hö låter ganska bondaktigt." En studie av form och funktion i digitala texter med utgångspunkt i en artonårings språkliga repertoar. I: Mötesplatser (antologi för lärarutbildningen utg. Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam. Studentlitteratur).

Bellander, Theres (kommande): ”Pojkarna slogs med pinnar och vi tjejer stod fnissande och såg på” – kategorisering och konstruktion av kön i niondeklassares texter (i: antologi för lärarutbildningen utg. Linnéuniversitetet. Gleerups förlag).

Bellander, Theres (2011): Ungdomars språk – mer än typ, yo, fett lr håhå =). I: Svenskläraren. Tidskrift för svensklärare. Nr. 4 2011.

Bellander, Theres (2011): Sociala mediers inverkan på språket. I: Framtider. Tidskrift från institutet för framtidsstudier nr. 2 2011.

Bellander, Theres (2011): Sverige ser en puss- och kramgeneration växa upp. På Svenska Institutets webbplats 13 april 2011.

Bellander, Theres (2010): Ungdomars dagliga interaktion. En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier.

Bellander, Theres (2009): Intensiv ordväxling kräver känsla. I: Språktidningen nr. 6. 2009.

Bellander, Theres (2008): "haloo babe.. tack såå mkt för ditt mess!" Om ungdomars skrivande inom olika kommunikativa verksamhetstyper. I: Svensklärarföreningens årsskrift (SLÅ) 2008.

Bellander, Theres (2008): "Nån som visslar på dig i fickan". Ungdomars användning av mobiltelefoner med utgångspunkt i begreppet kommunikativa verksamhetstyper. I: Svenskans beskrivning 29. Förhandlingar vid Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Vasa 4-5 maj 2007.

Bellander, Theres (2007): Minskade skillnader i unga kvinnors och unga mäns kommunikation via datorbaserade medier. Rapport från den sjätte nordiska konferensen om språk och kön. Uppsala 6-7 oktober 2006.

Bellander, Theres, (2006): På Internet vågar man snacka. Forskning om ungas skriftliga kommunikation i nya media. I: Svenskläraren. Tidskrift för svensklärare. Nr. 4 2006.

Bellander, Theres, (2006): Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? Ungdomars kommunikation i tal och skrift via nya och traditionella medier. SoLiD nr 17 (FUMS rapport nr 216). Uppsala.

Föredrag

”Hörde just att Einar dog i morse. Tror att ni ville veta”. En tidig rapport från ett projekt om ålderspensionärers digitala språkbruk. Högre seminariet i språksociologi, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 2 nov. 2011.

Föredrag på Skolportens fortbildningskonferens för lärare år 7-9 och gymnasiet, 3 oktober 2011

Lunchseminarium, lärarutbildningen vid Södertörns högskola. 21 sept. 2011.

Föredrag 13-14 juni 2011, FOT, Forum för textforskning 6

Sociala mediers inverkan på språket. Framtidsfokus: Kommunikation och språk i förändring, föredrag och panelsamtal arrangerat av Institutet för framtidsforskning, Kulturhuset i Stockholm, den 31 maj 2011.

Föredrag på språkforum 19 maj 2011

Övriga uppdrag

Sedan januari 2010 är jag ordförande i institutionens jämställdhets- och likabehandlingsgrupp.

Undervisning

Höstterminen 2011 undervisar jag på Basic Swedish 1 för utländska studenter, Presentera (Professionell svenska A) samt Språkvård och språkpolitik (Professionell svenska B, Svenska språket/Nordiska språk B, fristående kurs på C-nivå). Jag handleder också tre examensuppsatser på lärarprogrammet samt en C-uppsats i Svenska språket/Nordiska språk. Dessutom bedömer jag den muntliga delen av TISUS och muntligt prov på behörighetsgivande kurs.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.