Organisation och personal

Lina Nyroos

forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lina.nyroos[AT-tecken]nordiska.uu.se
Mobiltelefon:
070-6540407
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning undersöker jag samtal i olika institutionella kontexter för att förstå dels de mönster som är specifika för samtal i dessa kontexter, dels hur vi människor på ett mer övergripande plan kommunicerar med varandra. Exempel på institutionella situationer som jag arbetar med är medarbetarsamtal, provsituationer i skolan, debattinlägg i Europaparlamentet och seminarieundervisning inom högre utbildning.

Nyckelord: conversation analysis samtalsanalys institutional talk

Mina kurser

Biografi

Samtalsforskare med stort intresse för hur samtalsdeltagare (re)konstruerar normer i - framförallt institutionella - samtal.

Forskning

Vad gör vi egentligen när vi pratar med varandra? Jag har ett stort intresse för samtalets sociala aspekter, och studerar med hjälp av samtalsanalytisk teori och metod (Conversation Analysis, ofta förkortat CA) samtalsstrukturer, sociala handlingar och normer i interaktion.

Tidigare medverkan i projekt

Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk

Projektet Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk tilldelades efter 2012 års utlysning från Vetenskapsrådet finansiering under tre år (VR, projektnr. 2012-4129). Övriga forskare i projektet är Erica Sandlund och Pia Sundqvist, samt assistent Peter Wikström.

Det övergripande syftet med projektet är dels att belysa komplexiteten i att bedöma muntlig engelska, dels att pröva en workshopmodell för att öka engelsklärares medvetenhet kring att genomföra och bedöma den typ av muntligt test som det nationella provet innebär: samtal mellan två elever.

För att läsa mer, går till projektets hemsida: http://www.kau.se/testing-talk

ComParE – Comparing Parliaments in Europe

I projektet ComParE studeras de debattinlägg som Europaparlamentarikerna håller i plenum i Europaparlamentet i Strasbourg.

Forskargruppen består av Coco Norén och Jérôme Josserand från Institutionen för moderna språk, samt Björn Melander och jag själv vid Institutionen för nordiska språk.

Avhandlingsprojekt

Den 27 april 2012 disputerade jag på en avhandling med titeln The Social Organization of Institutional Norms. Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance. Med data från två olika institutionella kontexter – seminarier vid universitetet samt medarbetarsamtal vid ett mellanstort företag – belyser de fem delstudierna några specifika aspekter av deltagarnas handlande, och hur detta förhåller sig till den institutionella kontexten. Avhandlingens övergripande syfte är att på olika sätt undersöka hur institutionella normer förhandlas genom samtal. Den utgör därmed ett bidrag till den moderna samtalsforskningen, vilken betraktar språk som social handling, eller: vad gör vi egentligen när vi pratar med varandra?


Avhandlingen utgörs av fem studier:

I. Nyroos, L. (2008) "Vadå vi? Tala för dig själv!" Om oenighet och identitet vid seminarier. Språk & stil, 18.

II. Nyroos, L. (2010) "Om du har något annat ord för det?" Hur deltagares skilda perspektiv kommer till uttryck i ett undervisningssammanhang. Språk & stil, 20.

III. Sandlund, E., Olin-Scheller, C., Nyroos, L., Jakobsen, L., & Nahnfeldt, C. (2011). The Performance Appraisal Interview – An Arena for the Reinforcement of Norms for Employeeship. Nordic journal of working life studies, 1(2).

IV. Nyroos, L., & Sandlund, E. (u.u) From paper to practice: Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews.

V. Nyroos, L. (Submitted) It feels kinda important maybe: Managing stance and accountability using 'feel' as an interactional resource.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.