Organisation och personal

Lina Nyroos

forskare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lina.nyroos[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1335
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning undersöker jag samtal i olika institutionella kontexter för att förstå dels de mönster som är specifika för samtal i dessa kontexter, dels hur vi människor på ett mer övergripande plan kommunicerar med varandra. Exempel på institutionella situationer som jag arbetar med är medarbetarsamtal, provsituationer i skolan, debattinlägg i Europaparlamentet och seminarieundervisning inom högre utbildning. 

Mina kurser

Biografi

PÅGÅENDE FORSKNING

Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk

Projektet Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk tilldelades efter 2012 års utlysning från Vetenskapsrådet finansiering under tre år (VR, projektnr. 2012-4129). Övriga forskare i projektet är Erica Sandlund och Pia Sundqvist, samt assistent Peter Wikström.

Det övergripande syftet med projektet är dels att belysa komplexiteten i att bedöma muntlig engelska, dels att pröva en workshopmodell för att öka engelsklärares medvetenhet kring att genomföra och bedöma den typ av muntligt test som det nationella provet innebär: samtal mellan två elever.

För att läsa mer, går till projektets hemsida: http://www.kau.se/testing-talk

ComParE – Comparing Parliaments in Europe

I projektet ComParE studeras de debattinlägg som Europaparlamentarikerna håller i plenum i Europaparlamentet i Strasbourg.

Forskargruppen består av Coco Norén och Jérôme Josserand från Institutionen för moderna språk, samt Björn Melander och jag själv vid Institutionen för nordiska språk.

 

AVSLUTAT AVHANDLINGSPROJEKT

Den 27 april 2012 disputerade jag på en avhandling med titeln The Social Organization of Institutional Norms. Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance. Med data från två olika institutionella kontexter – seminarier vid universitetet samt medarbetarsamtal vid ett mellanstort företag – belyser de fem delstudierna några specifika aspekter av deltagarnas handlande, och hur detta förhåller sig till den institutionella kontexten. Avhandlingens övergripande syfte är att på olika sätt undersöka hur institutionella normer förhandlas genom samtal. Den utgör därmed ett bidrag till den moderna samtalsforskningen, vilken betraktar språk som social handling, eller: vad gör vi egentligen när vi pratar med varandra?


Avhandlingen utgörs av fem studier:

I. Nyroos, L. (2008) "Vadå vi? Tala för dig själv!" Om oenighet och identitet vid seminarier. Språk & stil, 18.

II. Nyroos, L. (2010) "Om du har något annat ord för det?" Hur deltagares skilda perspektiv kommer till uttryck i ett undervisningssammanhang. Språk & stil, 20.

III. Sandlund, E., Olin-Scheller, C., Nyroos, L., Jakobsen, L., & Nahnfeldt, C. (2011). The Performance Appraisal Interview – An Arena for the Reinforcement of Norms for Employeeship. Nordic journal of working life studies, 1(2).

IV. Nyroos, L., & Sandlund, E. (u.u) From paper to practice: Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews.

V. Nyroos, L. (Submitted) It feels kinda important maybe: Managing stance and accountability using 'feel' as an interactional resource.

Huvudhandledare: Björn Melander, professor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala.

Biträdande handledare: Erica Sandlund, lektor i engelska, Karlstad universitet.

 

Avslutad projektanställning i projektet Jämväxt vid Karlstads universitet

Parallellt med min doktorandtjänst har jag under perioden 2008-11-01 till och med 2009-12-31 arbetat 20% som anställd i projektet Jämväxt. Jag har ingått i delprojektet Modeller, som genomför en mångvetenskaplig studie om vilken roll medarbetarsamtal kan ha för att skapa hållbara och jämställda arbetsplatser. Fokus ligger på hur arbetsplatser kan ta tillvara möjligheter för såväl medarbetare som chef att ömsesidigt lära av medarbetarsamtalen.
Som samtalsforskare har min uppgift varit att med samtalsanalytisk metod undersöka hur och på vilket sätt det skapas interaktionellt utrymme för medarbetaren att uttrycka "balans-i-livet". Begreppet har relevans för verksamheten inom vilken vi spelat in medarbetarsamtalen, där man aktivt arbetar för jämställdhet och en positiv arbetsmiljö.

Resultaten presenteras i artiklarna:

 • "The performance appraisal interview – an arena for the reinforcement of norms for ideal employeeship." Sandlund, Erica; Olin-Scheller, Christina; Nyroos, Lina; Jakobsen, Liselotte & Nahnfeldt, Cecilia (2011). I: Nordic Journal of Working Life Studies, 1 (2), pp. 59-75. (Ingår i avhandlingen.)
 • "Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap" (Liselotte Jakobsen, Cecilia Nahnfeldt, Lina Nyroos, Christina Olin-Scheller och Erica Sandlund) som är publicerad i Arbetsmarknad & Arbetsliv, 16 (3), 2010.


En kort sammanfattning av våra forskningsresultat finns att läsa på projektets hemsida som du kommer till om du klickar här.

 

UNDERVISNING

 • Högskolan Dalarna

  • Lärare, handledare och examinator för sammanlagt 22 studenter som skrivit B-uppsats i svenska (7,5 Hp) vid Högskolan Dalarna. (Vt 2012 + Ht 2013)
  • Kursansvarig och en av två huvudlärare på kursen Språkvetenskapliga verktyg (7,5 Hp), Högskolan Dalarna.

  Uppsala universitet

  • Föreläsning på Behörighetsgivande kurs i svenska (för studenter med annat modersmål än svenska) där jag talade om forskning inom modern svenska, specifikt samtalsforskning.
  • Kursledare och en av huvudlärarna på Nordkursen i svenskt talspråk och svensk litteratur för danska, norska, finska, färöiska och isländska studerande med temat Svenskt talspråk (10 ECTS-poäng). (2009)
  • Seminarielärare på Introduktionskurs i Allmän grammatik och fonologi vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. (2007)
  • Undervisande lärare på Grammatikstugor vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Dessa är schemalagda men frivilliga undervisningstillfällen där grammatikstudenter ges tillfälle att få individuell hjälp med sina grammatikstudier. (2005–2006)
  • Mentor för en student med psykiska funktionshinder. (2005–2006)
  • Utvecklat en form av tilläggsundervisning inspirerad av metoden Supplemental Instruction, som tillämpades på grammatikundervisningen vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (2005–2006)

 

Förtroendeuppdrag

 • Sekreterare i Språkvårdssamfundets styrelse (vt07-vt09)
 • Suppleant i styrelsen för institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (ht07-vt08)
 • Ordinarie ledamot i styrelsen för institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (ht05-vt07)
 • Ordinarie ledamot samt kassör i styrelsen för doktorandföreningen vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet (ht05-vt07)
 • Suppleant i Humanistiska doktorandrådet (HDR), Uppsala universitet (läsåret 05-06)
 • Suppleant i Humanistiska Fakultetsnämnden, Uppsala universitet (läsåret 05-06)


 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.