Organisation och personal

Anna-Maria Rimm

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Anna-Maria.Rimm[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2925
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Modern bokmarknad, 1700-tal, bokhistoria, svensk och internationell bokmarknadshistoria, förlagshistoria, genusforskning, litteratursociologi, e-bokutgivning

Pågående forskning

"Villkor och överlevnad: förlagsstrategier och positionering på den svenska bokmarknaden" (Treårigt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond)

Syftet med projektet är att undersöka större och mindre förlags strategier för att överleva och konkurrera på den moderna svenska bokmarknaden. I likhet med många andra länder i västvärlden domineras den svenska bokmarknaden av ett fåtal stora mediekoncerner som genom konsolidering ständigt växer. De är exempel på så kallad vertikal integration, där hela ledet från produktion, distribution, marknadsföring och försäljning kontrolleras av en och samma aktör. Fenomenet pekas ofta ut som en försvårande faktor för att konkurrera på rättvisa villkor, för såväl mindre och mellanstora förlag, som för den oberoende bokhandeln.

En betydande del av undersökningen består av jämförelser mellan läget i Sverige och utvecklingen av bokmarknaden i andra länder - däribland USA, Tyskland och Storbritannien - när det gäller förlagens villkor, konkurrenslagstiftning, bokpriser och rabattsystem. I projektet ingår också en retorisk analys av stora och små förlags sätt att bygga sitt ethos i syfte att positionera sig i bokbranschen.

Books in Transit. The International Book Trade and the Swedish Book Market 1720–1820 (Treårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet 2012–2014) Publiceras som monografi samt artiklar

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera import av utländska böcker till Sverige och export av svenska böcker till utlandet 1720–1820, med fokus på den organiserade bokhandeln. Utifrån litteratursociologiska perspektiv och nätverksteori spåras, kartläggs och analyseras bokförmedlingen och dess utveckling under 1700-talet: böckernas geografiska vägar, villkoren för handeln, branschens olika aktörer och betydelsen av deras sociala och yrkesmässiga nätverk. På ett övergripande plan syftar projektet till att utforska den internationella bokförmedlingens interaktion med den svenska lärda världen, kultursfärerna och samhället i stort. Källmaterialet som används är tidigare till stor del outnyttjat i bokhistoriskt syfte. Det består främst av handskrifter såsom brev, protokoll och folkbokföringsmaterial och finns bevarat i såväl svenska som utländska arkiv.

Strategier på den gustavianska bokmarknaden
”Boktryckerisocieteten – boktryckarnas intresse- och arbetsgivarorganisation”

Delstudie i ett forskningsprojekt finansierat av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning. Delstudien är avsedd att publiceras som längre artikel.

Utbildning

 • Filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet (oktober 2009)
 • Filosofie licenciat i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet (oktober 2006)
 • Filosofie magister i litteraturvetenskap (huvudämne), idé- och lärdomshistoria och engelska vid Uppsala universitet (2003)

Publikationer

 • “Introduction”, Early Modern Print Culture in Central Europe (antologi), red. Anna-Maria Rimm & Stefan Kiedron, Wrocław 2014
 • “Litteraturvetenskapen och näringslivet - en nödvändig tredje uppgift?”, Tidskrift för litteraturvenskap 2014: 3-4
 • ”Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet. Synen på vertikal integration på den svenska respektive tyska bokmarknaden”, Nordicom Information 36 (1) 2014
 • “Conditions and Survival: Views on the Concentration of Ownership and Vertical Integration in German and Swedish Publishing”, Publishing Research Quarterly 2014:1
 • "Berättelsen behöver inte frukta framtiden: något gammalt, något nytt – var 1800- och 1900-talens bokbransch bara en historisk parentes? Bokjätten Amazon liknar mer 1700-talets tryckarförläggare, den produktorienterade hantverkaren", "Under strecket", Svenska Dagbladet, 13 november 2013
 • "Herman Sulke”, artikel för Svenskt biografiskt lexikon (SBL), band 34, 2013, red. Åsa Karlsson
 • “Book Routes. Imports of Foreign Books to Sweden, 1750–1800”, i Publishing History: the Social, Economic and Literary History of Book, Newspaper and Magazine Publishing 2011:68, Cambridge, red. Simon Eliot
 • ”Böckernas vägar. Den svenska bokhandelns import av utländska böcker 1750–1800”, Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2011
 • Recension av Helena Strömquists avhandling Med coleurt omslag. Färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787–1846, Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2011
 • Elsa Fougt, Kungl. boktryckare. Aktör i det litterära systemet ca 1780–1810Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 59 (diss. Uppsala, 2009) (300 s.)
 • ”Elsa Fougt som internationell bokhandlare”, Biblis 2009:47 (34 s.)
 • ”Elsa Fougt som förläggare”, Litteratur och samhälle 39:1, 2009 (91 s.)
 • ”Elsa Fougt som Kungl. boktryckare”, Samlaren 2007, s. 5–51
 • ”Presenterat: Ulrica Carolina Widström. Kärlekens skilda väsen”, Femkul – Feministisk Kulturtidskrift 2006:1
 • ”Den kungliga boktryckaren, del 2”, Biblis 2005:31, s. 27–44
 • ”Den kungliga boktryckaren, del 1”, Biblis 2005:30, s. 4–31
 • ”Aktningsvärda vänners råd: sociala och ekonomiska förutsättningar för Ulrica Carolina Widströms författarskap”, Samlaren 2004, s. 5–51

 Under utgivning/pågående arbeten

 • “Elisabeth Posse”, artikel för Svenskt översättarlexikon (2013).
 • “Contacts have also been established in London and Paris: Swedish 18th-Century Booksellers’ European Networks”.

Papers/konferensbidrag/offentliga framträdanden (urval 2012-2013)

2013

 • “Självpublicering i fokus”, Bokmässan i Göteborg 29 september 2013.
 • Keynote speech: “Books in Transit” på konferensen “Early Modern Print Culture in Central Europe”, Academia Europaea Knowledge Hub, Wrocław universitet, Polen 17 september 2013.
 • Paneldeltagare i sessionen “Digitaliseringens gränser” (om e-boksmarknaden) på konferensen “Den postdigitala medieekonomin”, Kungl. biblioteket 5 juni 2013.
 • Utfrågare vid Adam Helms Lecture 2013, Mark Coker: “The future of book publishing”, Stockholms universitet 14 maj 2013.
 • “Vertical integration and the Swedish ebookmarket in an international context”, Forskerseminar om e-bøger, Det informationsvidenskablige Akademi, Köpenhamns universitet, Danmark 10 maj 2013.
 • “Internationell bokförmedling och den svenska bokmarknaden ca 1720-1820”, Bokmarknaden under 1500-1700-talen, Nordiskt forum för bokhistoria, Lunds universitet 15 mars.
 • “Marknad och ”litterär kvalitet”: synen på vertikal integration i Tyskland respektive Sverige”, konferensen “Bokmarknad i kris? Risker och möjligheter” på Natur & Kultur förlag, 18 mars 2013.

2012

 • “Jättarnas bokmarknad”, Bokmässan i Göteborg 27 september 2012.
 • “E-boksstrategier för mindre förlag - vågspel eller möjlighet?”, SALT seminarium Digital Humanities, Uppsala universitet, 18 september 2012.
 • “Books in Transit. The International Book Trade and the Swedish Book Market 1720–1820”, Tidigmoderna seminariet vid Göteborgs universitet, 2 april 2012.
 • “Villkor och överlevnad: förlagsstrategier och positionering på den svenska bokmarknaden”, seminarium vid SOL-centrum, Lunds universitet 8 mars 2012.
 • “Internationell bokförmedling och den svenska bokmarknaden 1720–1820”, Seminariet för tidigmoderna studier, Lunds universitet 7 mars 2012.

Konferensansvar

 • Medarrangör för den nordiska tvärvetenskapliga konferensen “The Eighteenth Century in Practice: The first Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies”, Oslo 28-31 augusti 2013.
 • Huvudarrangör för konferensen ”Bokmarknad i kris? Risker och möjligheter” på Natur & Kultur förlag, Stockholm18 mars 2013 (150 deltagare, 20 talare samt moderator), finansierad av Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för Flexitprojektet.
 • Medarrangör för den tvärvetenskapliga konferensen "Sverige och allt det andra. Det svenska 1700-talet i kosmopolitisk belysning" (100 deltagare, 52 framlagda papers), Uppsala universitet 25-26 oktober 2012.

Undervisningserfarenhet

 • Undervisning i Litteraturvetenskap, A- till C-nivå (Uppsala universitet och Högskolan Dalarna).
 • Retorik, A- till masternivå (Uppsala universitet).
 • Förlagskunskap (Stockholms universitet).

Undervisningen har bestått av föreläsningar, seminarieledning, skriv- och uppsatshandledning samt praktisk talhandledning. Även erfarenhet av nätbaserad distansundervisning.

Redaktörs-, sakkunnig- och andra uppdrag

 • 2015-2017: Medredaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL).
 • Sakkunnig för artikel i TfL (2013).
 • Sakkunnig för e-boksrapporten för Utvärderings- och forskningssekretariatet, Sveriges riksdagsförvaltning (2013).
 • Betygsnämndsledamot vid historikern Cristina Prytz’ disputation 8 maj 2013, Uppsala universitet, avhandlingen Familjen i kronans tjänst: Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal.
 • Medlem av redaktionen för 2011 års specialupplaga ”Upplysningens scener” av årsboken Sjuttonhundratal.
 • Styrelseledamot i Svenska sällskapet för 1700-talsstudier (2011-pågående).
 • Ledamot i Litteraturvetenskapliga institutionens forskarutbildningsnämnd, Uppsala universitet (2004-2006).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.