Organisation och personal

Ilona Hanke

projektkoordinator vid Institutionen för moderna språk, Forum för Tysklandsstudier

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Ilona.Hanke[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 5789
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FL

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen - Forschungsinteressen

• Narrativitet - Narrativität
• Fiktionalitet – Fiktionalität
• Paratexter - Paratexte
• Genreteori – Gattungstheorie
• Humaniora och naturvetenskap i relation – Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft in Beziehung
• Interartialitet – Interartialität
• Intermedialitet – Intermedialität
• Lyrik – Lyrik
• Medeltida litteratur – Literatur des Mittelalters
• Modern nordisk och tyskspråkig litteratur - Moderne skandinavische und deutschsprachige Literatur
• Narratologi – Narratologie
• Politisk litteratur – Politische Literatur
• Andra världskriget – Zweiter Weltkrieg

Pågående forskning

Lyrik och narrativitet. – exempel Ernst Jandl. Ett bidrag till den transgeneriska narratologin. (prel. titel, avhandling)

I avhandlingen om narrativitet i lyrik undersöks berättandets gränsområden ur ett genreöverskridande och intermedialt perspektiv. Dikterna är tagna ur den österrikiske poeten och konkretisten Ernst Jandls (1925–2000) verk som vid sidan om rent språkliga texter även omfattar bild- och ljuddikter. Denna mångfald gör det särskilt intressant att undersöka hans texter med tanke på hur ett medium förändrar berättandets villkor. Avhandlingen ställer frågan vad det narratologiska perspektivet kan bidra med när det gäller sådana lyriska forskningsobjekt. Kan det finnas ett berättande bortom det verbala och hur ser ett sådant ut? Vad kan gränsöverskridande narratologi säga om genre- och mediespecifikt berättande? I avhandlingen tillämpas den franske narratologen Gérard Genettes analysverktyg (enligt Discours du récit) på Jandls poetiska verk.

Lyrik und Narrativität – Beispiel Ernst Jandl. Ein Beitrag zur transgenerischen Erzähltheorie. (Arbeitstitel, Dissertation)

Die Dissertation zu Narrativität in der Lyrik untersucht die Grenzen der Erzählung aus gattungsübergreifender und intermedialer Sicht. Die analysierten Gedichte sind dem der konkreten Poesie zugeordneten Werk des Österreichers Ernst Jandl (1925-2000) entnommen, das sich neben rein sprachlichen Texten mit seinen Bild- und Lautgedichten bis an die Grenzen zur Musik und bildenden Kunst erstreckt und damit Ausblicke auf Narrativität in anderen Gattungen, Kunstarten und medialen Formen erlaubt. Diese Vielfalt macht es besonders geeignet, um medien- und gattungsspezifische Erzählstrategien zu erforschen. Die Dissertation stellt die Frage, was die narratologische Perspektive zur Untersuchung solcher Objekte beitragen kann. Gibt es ein Erzählen jenseits von Verbalität und wie kann solches aussehen? Welche Aussagen kann eine grenzüberschreitende Narratologie zu gattungs- und medienspezifischem Erzählen machen? In der Dissertation werden die narratologischen Analysekategorien nach Gérard Genettes „Discours du récit” auf Jandls poetisches Werk angewendet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.