Organisation och personal

Gunnlaugur Magnusson

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gunnlaugur.magnusson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik.

Forskar om utbildningsreformer, marknadisering, inkludering och didaktik för högre utbildning.

Mina kurser

Biografi

Jag är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik sedan januari 2018

Var tidigare lektor i didaktik och hade en forskarassistenttjänst i didaktik på Mälardalens högskola.

Jag har arbetat som adjunkt i specialpedagogik och pedagogik sedan våren 2007, och blev antagen som doktorand i didaktik 2010 på Mälardalens Högskola. Disputerade i oktober 2015 med avhandlingen Traditions and Challenges: Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools

Senare drev jag ett projekt inom ramen av en forskarassistenttjänst på MDH som heter: Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsideal.

Min undervisning har främst varit inom grundutbildningen i specialpedagogik och på lärarutbildningarna, främst om inkludering, barn i behov av särskilt stöd, utbildningssystems strukturer och reformer, forskning och vetenskapliga metoder, teorier om lärande och utbildning.

Förutom forskning och undervisning har jag ett stort intresse för utbildningsfilosofi och vetenskapsfilosofi.

Forskning

Forskarassistenttjänst på Mälardalens Högskola 2016-2018:

Projektets syfte var att utveckla en teoretisk förståelse för hur iscensättningen av dessa utbildningsideologier påverkar skolverksamheter, och på så sätt bidra med kunskaper om deras konsekvenser i praktiken.

De övergripande forskningsfrågorna är:
- Hur definierar, resonerar och reflekterar rektorer kring de utmaningar som marknadsinriktade och inkluderingsinriktade policyer har på deras arbete och deras skolor?
- I vilken grad tror de att elever allmänt, och sårbara elever i synnerhet, påverkas av marknadsmekanismer inom utbildningssystemet? Vilka möjligheter och hinder ser de?

----------------------------

Tidigare projekt:

Fristående skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd (Work with children in need of special support in charter schools). Projektledare: professor Claes Nilholm.

Projektets syfte var att driva fram övergripande och specifika kunskaper om vad införandet av fristående skolorna har inneburit för barn i behov av särskilt stöd, samt generera teorier om arbetet. Frågor ställdes om resursfördelningar, organisation av stöd, förklaringar till svårigheter, andelar elever som uppfattas vara i behov av stöd, få stöd eller har åtgärdsprogram etc. Delprojekt 1 var en enkätundersökning på totalpopulationen. Delprojekt två var fallstudier av åtta skolor med observationer och intervjuer. Delprojekt tre gjorde ännu djupare undersökningar i två miljöer som förefaller ha nytänkande kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

Jag var aktiv som doktorand inom delprojekt 1: Fristående skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd – en enkätundersökning

-----------

Speciella yrken? – ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning (Special occupations? - a project about special teachers and special education needs coordinators (SENCOs) work and education). Projektledare: professor Kerstin Göransson.

Projektets övergripande syfte var att skapa kunskap om speciallärares och specialpedagogers utbildning och arbete. Mer specifikt: 1) samla in grundläggande empiri om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning samt 2) utveckla begrepp och teorier som ger både en övergripande och representativ bild av båda yrkesgruppernas arbete och utbildning samt om variationen mellan och inom yrkesgrupperna. I projektet användes enkätstudier (totalpopulationsundersökning) deltagande observation och djupintervjuer.

Jag var aktiv som doktorand inom enkätdelarna av projektet, i enkätstudien ”Specialpedagoger och speciallärare om yrkesutbildningen och dess relevans?” och enkätstudien ”Specialpedagoger och speciallärare verksamma i skolan?”

Båda projekten var finansierade av Vetenskapsrådet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.