Organisation och personal

Linda Pfister

doktorand vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
linda.pfister[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är intresserad av språkets förmåga att (åter)skapa sociala sammanhang och hur språkbrukaren aktivt handlar genom språket. I synnerhet intresserar jag mig för brukstexter som rör och tilltalar barn och hur dessa genom sin språkliga utformning blir till ett redskap för att upprätta olika relationer till sina mottagare.

Jag har en utbildningsbakgrund inom svenska och tyska språket och läst till lärare i mitt hemland Tyskland.

Nyckelord: forensic linguistics social semiotics systemic functional grammar discourse analysis non-literary texts linguistic performativity intersectionality racism refugees child rights

Mina kurser

Forskning

Avhandlingsprojekt

Rättfärdigandet av flyktingbarns rättigheter i vägledande migrationsbeslut

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur en specifik typ av brukstexter, Migrationsöverdomstolens vägledande beslut, påverkar flyktingbarns situationer idag.

Genom ratificeringen av barnkonventionen har Sverige åtagit sig att undantagslöst garantera barns rättigheter i asylprocessen och utlänningslagens portalparagraf stadgar att barnets bästa alltid beaktas men inte ensamt är avgörande vid bedömningen av en ansökan om uppehållstillstånd. Det faktum att barns överklagande av negativa beslut oftast avslås kan sålunda, men behöver inte, strida mot portalparagrafen.

Målet är att studera hur barnets bästa har rättfärdigats språkligt i Migrationsöverdomstolens prejudikat de senaste tio åren. I detta syfte grundar sig min studie på den systemisk-funktionella grammatiken – en teori om hur språket är en resurs för att realisera betydelse i olika typer av diskurser. Den socialsemiotiska förklaringsmodellen ger mig möjlighet att förutsätta att beslutfattare intar en aktiv roll i tillämplig lagstiftning som blir synlig i prejudikaten.

Jag intresserar mig för de asymmetriska maktrelationer som språkligt (åter)skapas mellan asylsökande barn och statliga myndigheter. Vilka betydelser konstrueras och vilka intressen verbaliseras när barnets bästa rättfärdigas? Väger utlänningslagens portalparagraf lika tungt inom alla rättsfall eller finns det skillnader mellan t.ex. beslut som rör ensamkommande och barn som ansöker tillsammans med sin familj, mellan beviljanden och avslag och mellan olika år?

Publikationer

Carlquist, Jonas, Pfister, Linda, Åkerlund, Ulrika & Stjernström, Olof, 2017. Språk och planering. I: Plan. Stockholm: Föreningen för samhällsplanering, 2017. No 1, s.48-51.

Pfister, Linda, 2016. Migrationsverket vill veta vem du är och var du kommer ifrån! En systemisk-funktionell analys av en tysk och en svensk informationsbroschyr för ensamkommande flyktingbarn. Magisterexamensarbete, nordiska språk. Umeå universitet.

Handledare: Anna-Malin Karlsson

Biträdande handledare: Marco Bianchi 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.