Maria Håkansson Ramberg

doktorand vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
maria.ramberg[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i tyska inom ramen för Forskarskolan för ämnesdidaktik vid Uppsala universitet. Mina forskningsintressen ligger inom språkinlärning och språkundervisning, särskilt bedömning av inlärare i främmande språk.

Mina kurser

Forskning

Tidigare har jag deltagit i forskarskolan FRAM, De främmande språkens didaktik, och hösten 2016 blev jag fil. lic. i tyska med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet i Växjö). I min licentiatuppsats undersöker jag bedömningen av elevtexter från det nationella provmaterialet i tyska för gymnasiet. Studien visade att lärare använder olika strategier och har olika fokus när de bedömer elevtexter i främmande språk. Vidare kan konstateras att flera faktorer bidrar till att skapa kvalitet i elevtexter samtidigt som grammatisk korrekthet och ett varierat ordförråd tycks vara av särskild betydelse i bedömningen.

Även inom mitt nuvarande forskningsprojekt står bedömning av inlärares skriftliga produktion i fokus. Studien handlar närmare bestämt om hur elevers kunskaper inom de svenska stegen i moderna språk motsvarar färdighetsnivåerna enligt den gemensamma europeiska referensramen, GERS, samt vilka styrkor respektive svagheter som kan identifieras i elevtexter vid bedömning enligt de båda ramverken. Min huvudhandledare är docent Frank Thomas Grub (Uppsala universitet) och min biträdande handledare professor Gudrun Erickson (Göteborg universitet).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.