Organisation och personal

Katina Thelin

universitetslektor vid Avdelningen för rektorsutbildning

E-post:
katina.thelin[AT-tecken]rut.uu.se
Telefon:
018-471 6336
Mobiltelefon:
070-1679729
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Fil Dr i pedagogiskt arbete och universitetslektor knuten till Rektorsutbildningen sedan januari 2016. Har tidigare erfarenhet av arbete i magister‑ och masterutbildningen i Utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet och som vetenskaplig ledare i Centrum för kunskapsbildning i Sundsvall.

Mina kurser

Biografi

Forskning:

I min forskning har jag framförallt intresserat mig för variationen i pedagogers och skolledares sätt att förstå olika aspekter av sitt arbete, men också för möjligheten och betydelsen av att utveckla gemensamma sätt att se och att lära tillsammans som grund för utveckling, något som avspeglar sig i min avhandling med titeln Mellan varumärke och gemensamt raster -­‐‑ skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet blev klar hösten 2013. I avhandlingen beskrivs variationen i sättet att se en verksamhetsidé och arbetet med en sådan, såsom den framträder i en grupp skolchefer med övergripande ansvar för pedagogisk verksamhet.

Betydelsen av variation och svårigheten att använda den på det sätt som föreslogs i avhandlingen aktualiserades även i en studie som bygger på erfarenheter som gjordes i två skolor i Sundsvall under perioden 2009‑2012. I det utvecklingsarbete som bedrevs på skolan skapades förutsättningar för skolans medarbetare att i lärgrupper arbeta systematiskt med att utveckla kunskap som grund för utveckling. Studien visade att lärarnas motivation att delta i gemensam systematisk kunskapsbildning till stor del var beroende av de frågor som stod i fokus för arbetet och att kvaliteten i och resultatet av arbetet var beroende av gruppens förmåga att hantera och använda variation.

Jag har också intresserat mig för den så kallade karriärstjänstereformen, vilket hittills resulterat i en mindre studie riktad mot variationen i sättet att se förstelärarens roll i relation till skolutveckling. 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.