Organisation och personal

Uffe Holmsgaard Eriksen

forskare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
uffe_holmsgaard.eriksen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Teol.kand. och Ph.D. från Aarhus Universitet, Danmark.

Post doktor vid Institutionen för Lingvistik och Filologi, Avdeling för Grekiska och Bysantinologi med projektet: "Entering the Sacred Stories: Performance and Participation in Byzantine Liturgical Texts". Projektet finansieras av Carlsbergfondet.

Forskningsområder: Bysantinsk hymnografi och liturgi, Kyrkohistoria (Fornkyrkan och Medeltidan), Nordisk Hymnologi, Narratologi.

Mina kurser

Biografi

Mitt projekt är betitlat Entering the Sacred Story: Performance and Participation in Early Byzantine liturgical texts. Det finansieras av Carlsbergfonden och genomförs inom ramen för vårt RJ-stödda forskningsnätverk Text and Narrative in Byzantium. Jag disputerade 2014 vid Aarhus universitet på avhandlingen Drama in the Kontakia of Romanos the Melodist: A Narratological Analysis of Four Kontakia.

Syftet med detta projekt är att visa hur tidiga bysantinska predikanter och poeter från 4e till 8e århundradet använde sig av olika berättartekniska och retoriska tekniker som ett sätt att själva tillsammans med sina åhörare träda in i och delta i de bibliska berättelserna genom liturgiska föreställningar.

Tidigbysantinska liturgiska texter som predikningar, hymner och hagiografi uppvisar slående paralleller med postmodern litteratur och populärkultur genom att sudda ut gränserna mellan fiktion och verklighet och genom att destabilsera begrepp som författarskap, text och publik. Som religiösa berättelser inbäddade i sång och tal trotsar de tidigbysantinska liturgiska texterna gränserna för konventionellt eller ’naturligt’ berättande. Icke desto mindre har berättandet i dessa texter ännu inte studerats i detalj. Föreliggande projekt kommer att utföra en sådan studie genom att använda modern narratologisk teori. Då det samtidigt finns en påfallande lucka i det forskningsfält som kallas diakron narratologi (och som studerar berättelsens och berättandets diakrona utveckling) för perioden 4e till 8e århundradet, kommer detta projekt att avsevärt bidra inte bara till studiet av bysantinsk litteratur, utan också till narratologin i stort.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.