Rasmus Luthander

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Rasmus.Luthander[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6215
Mobiltelefon:
073-0542729
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i solenergi i forskargruppen Bebyggelsens energisystem. Mitt huvudområde är solel i småhus, där fokus är på egenkonsumtion (egenproducerad solel som konsumeras direkt i byggnaden) och hur denna kan höjas med till exempel laststyrning och energilagring. Dessutom studerar jag metoder för att integrera stora mängder solel i eldistributionsnät. Den 29 november 2018 disputerade jag med avhandlingen "Self-consumption of photovoltaic electricity in residential buildings".

Mina kurser

Biografi

En ökad egenkonsumtion (self-consumption på engelska) av solel i byggnader kan användas del för att minska belastningen på det lokala elnätet i områden med mycket solkraft, för att på så sätt tillåta mer solkraft i energisystemet. Om det saknas riktade subvensioner mot förnybar energi i allmänhet och/eller solel i synnerhet kan husägaren även vinna ekonomiskt på ökad egenkonsumtion om den ersätter inköpt elenergi, då inga skatter och avgifter behöver betalas för det som konsumeras direkt i huset.

Doktorandprojektet innefattar även studier av metoder för att öka egenkonsumtionen som styrning av laster (eluppvärmning och elektriska apparater) och energilagring, främst med batterier. Hur detta påverkar elnätet är även en viktig del av projektet.

Mitt projekt ingår i det tvärvetenskapliga projektet Småskalig solel i byggnader – kraft för förändring i energisystem och vardagsliv i samarbete med Linköpings universitet och Lunds universitet, där elanvändningen i hushåll som investerar i solceller undersöks före och efter installation med hjälp av intervjustudier och insamlad statistik.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.