Organisation och personal

Sofie Vengberg

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
sofie.vengberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6559
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

I mitt avhandlingsprojektet studerar jag hur vårdvalsreformen påverkar primärvårdens vårdgivare och den vård de bedriver. Jag har tidigare även medverkat i projekt om hur Nationella Kvalitetsregister används för att förbättra svensk sjukvård.

Mina kurser

Biografi

Pågående projekt: Avhandlingsprojekt

Hur påverkar primärvårdens marknadsincitament vårdgivarna?

Genom Vårdvalet, som blev obligatoriskt 2010, införde samtliga landsting möjlighet för patienter att välja vårdgivare och möjlighet för vårdgivare att etablera sig var de vill, förutsatt att de uppfyller landstingets krav. Primärvårdens incitamentsstruktur ändrades därmed: marknadsmekanismer infördes och nya finansiella incitament skapades med de förändrade ersättningsmodellerna. För att undersöka detta genomför Vengberg just nu en intervjustudie med vårdgivare.

Avslutade projekt

Nationella Kvalitetsregister

Hinder och möjligheter för kvalitetsförbättringsarbete – en processtudie av de nationella kvalitetsregistren (projektledare Ulrika Winblad), Finansierat av Sveriges Kommuner och Landsting, 2013-2015.

Övergripande handlar projektet om att beskriva vilka beslut och aktiviteter som genomförs på makro-, meso- och mikronivå för att kvalitetsregisterdata kommer till användning i förbättringsarbete och genererar kvalitetsförbättringar. Forskningen syftar till att bidra med djupare förståelse för hinder och möjligheter i när det gäller användningen av kvalitetsregister för att förbättra vårdkvaliteten. Inom projekte har både intervjustudie och enkätstudie genomförts.

Undervisning

Masterprogrammet i folkhälsa

  • Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation, 7,5 hp.

Uppdrag

  • Styrelseledamot i Doktorandföreningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2017-2018.
  • Vice doktorandrepresentant i Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2016-2017.
  • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, läsåret 2018-2019.

Curriculum vitae

Politices masterexamen (2013), Uppsala universitet, Uppsala.

Filosofie kandidatexamen (2011), Linnéuniversitetet, Växjö.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.