Organisation och personal

Stefano Fogelberg Rota

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
stefano.fogelbergrota[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2946
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Reselitteratur under Frihetstiden, fransk hovbalett vid drottning Christinas hov (1638-1654), guideböcker till Rom, dygdepedagogik under 1600-talet, gestaltningen av kungliga och aristokratiska ideal i poesi och teater.

Pågående forskning

- Svenska bilder av Italien: reselitteratur under Frihetstiden (1719-72)
Bok, artiklar

Projektet har sin utgångspunkt i att allt fler svenskar åkte till den italienska halvön under första hälften av 1700-talet. Detta tilltagande intresse nådde sin kulmen med Gustav III:s berömda resa (1783-84) och lämnade viktiga spår i litteraturen. Trots att det var det tidiga 1700-talets resenärer som banade väg för denna viktiga fas i de svensk-italienska kulturella förbindelserna har deras skrifter inte tillägnats något djupare studium. I dessa skrifter förekommer inte enbart beskrivningar av orterna som resenärerna besöker, utan även diskussioner om flera av tidens viktigaste frågor, till exempel uppfattningen om antiken och upplysningstidens reformer. Hur Frihetstidens resenärer uttrycker sina erfarenheter från Italien, med vilka syften och, framför allt, med vilka retoriska strategier, är några av de frågor jag ämnar besvara i detta projekt.

(Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet)

- Hovbaletten i Sverige vid drottning Christinas hov (1638-1654)
Bok, artiklar

Monografi om libretton till drottning Christinas hovbaletter, deras propagandistiska funktion och deras roll för de kulturella och diplomatiska förbindelser mellan Sverige, Frankrike och Rom.

- Topos och topografi: staden Rom och guidebokens födelse
Artiklar

Projektet – som leds av Fil. Dr. Anna Blennow och omfattar sammanlagt sju forskare – syftar till att undersöka ursprunget till och utvecklingen av guideboken som genre, med fokus på staden Rom; att definiera de element, funktioner och strategier som formar identiteter hos författaren, resenären och platsen, samt diskutera den påverkan som det historiska guideboksmaterialet har haft och fortfarande har på dagens moderna guidebok och dess roll i kulturmöten och kulturutbyten i Europa. I mitt delprojekt studerar jag idén om en ”utländsk resenär” (”Lettore Forastiero”) som den tilltänkta läsaren i Fioravante Martinellis guidebok Roma ricercata nel suo sito, publicerad först 1644 och omtryckt ett flertal gånger under 1700-talet.

(Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och är förlagt vid Svenska Institutet i Rom)

- Att lära ut dygd: ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna Europa
Artiklar

Projektet – som leds av Fil. Dr. Andreas Hellerstedt och omfattar sammanlagt sju forskare – fokuserar på dygdeetikens utbildningshistoria och undersöker hur man från senantiken fram till och med 1700-talet hanterat problemen med att lära ut dygd. Frågor som ställs är, till exempel, om det ansågs alls möjligt att lära sig dygd? Vilka borde tillägna sig denna utbildning, vilka former tog den och vilka ansågs vara lämpade som lärare? I mitt delprojekt undersöker jag den svenska hovbalettens pedagogiska funktion.Införandet av fransk hovbalett i Sverige under 1630-talet hade ett huvudsakligen pedagogiskt syfte. Riksrådets beslut att anställa en dansmästare, fransmannen Antoine de Beaulieu (1636), var ett led i det övergripande utbildningsprogram som syftade till att höja den kulturella förfiningen hos landets elit. Den nya stormakten var i behov av allsidiga och skickliga hovmän för de tilltagande diplomatiska uppdragen vid utländska hov. Hovbalettens pedagogiska funktion framträder tydligast i användningen av exempla från antiken i föreställningarnas libretton. Dessa, ofta mytologiska, förebilder syftade till att både leda de unga svenska adelsmännen på dygdens väg och hylla drottning Christinas förträfflighet.

(Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och är förlagt vid Historiska institutionen, Stockholms universitet)

Kort CV

Utbildning

2002 – 2008: Filosofie Doktor i litteraturvetenskap. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet

Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna

Akademisk avhandling belönad med Vasamuseets vänners pris (2011), priset “Premio Flaiano di Italianistica” (2009), och Stina och Erik Lundbergs pris, Svenska Akademien (2008)

Postdoktorala stipendier

2012: Sven och Dagmar Saléns stiftelses helårsstipendium för humanistisk forskning i Europa vid IRPMF (Institut de recherche sur le patrimoine musical en France), Paris.

2009 – 2010: Wenner-Gren Stiftelsernas postdoktorstipendium till utlandet, förlagt vid LUMSA (Università Maria Ss. Assunta), Rom.

Anställningar

2013 – 2015: Forskare inom projektet “Att lära ut dygd: ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna Europa”. Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, förlagt vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

2013: Forskare inom projektet “Topos och topografi: staden Rom och guidebokens födelse”. Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond, förlagt vid Svenska Institutet i Rom.

Se vidare utförligare CV

Publikationer i urval

“Education, Pilgrimage and Pleasure: The Rhetorical Strategies in the Writings of Three Early Eighteenth-century Swedish Travellers to Italy” i From Site to Sight: The Transformation of Place in Art and Literature, Institutum Romanum Norvegiae, Acta ad Archaeologiam et Artium Historiam pertinentia, volumen XXVI, (red.) Victor Plahte Tschudi & Turid Karlsen Seim, (Roma 2013) s. 123-137 (ISBN 978-88-6687-041-8)

(together with Maria Schildt) “L’Amour constant et Le Ballet de Stockholm: livret et musique pour la représentation d’un ballet de cour durant le règne de la Reine Christine” i Dix-septième siècle, n. 261 (2013:4) (ISBN 978-21-3061-801-0)

“L’introduzione del balletto di corte in Svezia” i Mélanges de l’École française de Rome (2013: 125-1) http://mefrim.revues.org/1291, (48 sidor)

“Pallas och Diana: Drottning Kristina i hovbaletter och akademier” i Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom (Livrustkammaren: Stockholm 2013), s. 149-163 (ISBN 978-91-87594-50-2)

”Naudé, Bourdelot and Queen Christina’s French court in Stockholm” i Lieux de culture dans la France de la première modernité (Peter Lang: Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2012), s. 23-38 (ISBN 978-3-0343-0813-7)

“Queen Christina’s heroic virtue and its religious implications” i Early Modern Culture Online (2012:3), s. 1-13 (ISSN 1892-0888)

”Som flicka lockade hon till kurtis. Marinisten Ciro di Pers hyllning av drottning Christina” i Vandring genom tiden. Till Anders Cullhed 18/3 2011, (red.) Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin (Symposion: Stockholm-Stehag 2011), s. 61-72 (ISBN 978-91-7139-866-6)

”August Strindberg som Romhatare” i Till Rom. Nordiska konstnärer i Rom under 150 år, (Carlssons: Stockholm 2011) s. 205-211 (ISBN 98891-7331-3674)

Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna (Nordic Academic Press: Lund 2008) s. 400 (ISBN 978-91-89116-95-5)

Letteratura, arte e musica alla corte romana di Cristina di Svezia, (red.) Rossana Maria Caira, Stefano Fogelberg Rota (Aracne: Roma 2005) s. 242 (ISBN 88-548-0390-1)

“Cristina di Svezia e il nuovo ‘Narciso’ di Francesco de Lemene” i Cristina di Svezia e la cultura delle accademie, (red.) Diego Poli (Editrice “il calamo”: Roma 2005) s. 315-330 (ISBN 88-880-3995-3)

Se vidare komplett publikationslista.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.