Anders Johansson

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
Anders.Johansson[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag har min bakgrund i flera discipliner, både fysik och genusvetenskap. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt där ett genusvetenskapligt perspektiv anläggs på huvudämnet fysikdidaktik tar doktorandprojektet avstamp i frågor kring rekrytering och avhopp. Vem som attraheras av fysiken och vem som stannar tillräckligt länge på utbildningen för att bli ”fysiker” handlar inte bara om individuella förmågor och val, utan påverkas också i hög grad av fysikens kultur och specifika diskurser inom institutioner och utbildningar. Med hjälp av teoretiska begrepp som diskurs och identitet, och kvalitativa metoder som deltagande observation och gruppintervjuer utforskar jag frågor som: Hur upplever och konstruerar studenter fysikens kultur? På vilka sätt påverkar studenters upplevelser av klimatet på utbildningen deras lärande och delaktighet? Vilka normer kring identitet finns på utbildningen och hur relaterar dessa normer till bredare samhälleliga normer kring kön, kultur m.m.?

Mitt projekt har först och främst fokuserat på andraårskurser i fysik på universitetet, kurser som är avgörande steg i processen att bli fysiker. I den senare delen av projektet har jag undersökt masterstudenters upplevelser av utbildningen och deras förhandlingar kring identitet i relation till förväntningar både utom och inom utbildningen.

Förutom forskningen har jag undervisat i kurser i genusvetenskap och lärarutbildning och handlett studenter som skrivit uppsatser inom fysikens didaktik.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.